Ingenmandsland er en af de kortfilm, som er produceret af elever fra FilmMaskinen med støtte fra Ud-over-KANten-puljen i 2016 – og som blandt andet har vundet publikumprisen på årets Filmkraft Festival

Kontaktperson: Mads Palm Jensen, mapj@frederikshavn.dk, 2648 2751
Projektholder: FilmMaskinen (Musikskolen i Frederikshavn)
Samarbejdspartnere: FilmMaskinen, Aalborg Talent Akademi
Målgruppe: Filmtalenter i Nordjylland
Regional udbredelse: Der rekrutteres talenter fra hele Nordjylland
Varighed: 2017-2020
Genre: Film

Projektet understøtter indsatsområdet: Muligheder for dannelse og talent

Projektet er støttet af KulturKANten med 499.000 kr. 

FilmMaskinen – det videregående spor

KulturKANten har i aftalen 2013-2016 støttet etablereringen af læringsmiljøet FilmMaskinen. FilmMaskinen har i de sidste år oplevet en succes, hvor det har været muligt at trække unge ind i et miljø og skabe kortfilm af så høj kvalitet, at der er opnået flere nomineringer, og flere film har fået tildelt priser. Grundforløbet videreføres nu med støtte fra Frederikshavns Kommune, og KulturKANten har valgt at støtte videreudviklingen af FilmMaskinen gennem det videregående spor.

Det videregående spor henvender sig til elever, der allerede har deltaget i FilmMaskinens grundforløb eller som udviser ekstraordinært talent for filmarbejdet. Ud over deltagelse i FilmMaskinens grundlæggende aktiviteter består forløbet af ekstra undervisning, diskussionsforum, netværksaktiviteter samt tilrettelæggelse af en handleplan for det enkelte talent. Målet med det videregående spor er dels at gøre talenterne i stand til at bryde igennem som professionel filmskabere og dels at være rollemodeller for unge med interesse i film.

Story Club
Som en del af sporet tilføjes et forum kaldet Story Club, hvor talenterne kan mødes og opkvalificere deres filmanalytiske og kreative evner. Dette foregår blandt andet ved, at talenterne mødes for at modtage undervisning og diskutere i detaljer, hvordan man kan styrke de historier, der er rygsøjlen i enhver god film. Emner som struktur, undertekst og fortælleredskaber kan tages op i forhold til manuskriptudvikling, men det vil også være muligt at arbejde med eksempelvis dækningen af en scene, arrangement af skuespillere, samt instruktion af skuespillere. Intentionen med Story Club er, at eleverne får mulighed for at komme i dybden med forskellige emner, hvilket gerne skal afspejle sig i en øget kvalitet i produktionerne.

Individuelt udviklingsforløb
Et andet delelement i sporet er strategien for talentets vej, hvilket laves igennem en konkret handleplan. Formålet med denne er at videreudvikle talentet og etablere talentet som seriøs filmskaber i branchen. Planen tilrettelægges som et udviklingsforløb, der søger en realistisk tilnærmelse af, hvad der skal til, for at talentet kan nå sit mål. Som en del af planen forventes det, at talentet opsøger professionelle filmskabere for at erhverve sig viden eller indgår i et mentorforløb. Dette kan eksempelvis ske via FilmMaskinens netværk i det professionelle filmmiljø i København – Super 16 og Den Danske FilmSkole, eller Relativity School ved Los Angeles Center Studios. De producerende miljøer som eksempelvis Zentropa, Nordisk Film, Det Danske Filmstudie, Det Danske Filminstitut eller freelancemarkedet vil være en kilde til konsulenthjælp på bestemte områder som f.eks. manuskriptskrivning, instruktion af skuespillere, fotografering eller producerarbejde. Det forventes at strategi og handleplan munder ud i, at eleverne på det videregående spor laver en kortfilm, eller spillefilm i Nordjylland, der lever op til en professionel films kvaliteter.

Samarbejde med Aalborg Talent Akademi
I samarbejde med Aalborg Talent Akademi planlægges workshops, der emnemæssigt kan omhandle casting, instruktion, arrangement, læseprøve, improvisationsteknikker, troværdighed og skuespiller/instruktør relationen samt komposition af filmmusik. Udover det faglige input er hensigten at etablere relationer mellem talenterne, der kan munde ud i et årligt projekt, hvor produktionshold, skuespillere og musikere indgår i samproduktion af en fiktionsfilm med høj fortællermæssig og præstationsmæssig kvalitet. Det forventes også at relationerne skaber grobund for at talenterne samproducerer filmiske udtryk i og uden for FilmMaskinens regi.

Filmklubben, Visninger on tour og distribuering af elevproduktioner
Der er en række elementer i projektet, som er af generel karakter og dermed ikke hæfter sig ved et bestemt spor eller aktivitet. Disse indgår som fælleselementer med FilmMaskinens grundforløb.

Filmklubben er ligesom bibliotekernes læseklubber et format, hvor en gruppe mødes for at se film og diskutere dem. I projektet ønskes det at samle en liste over 100 film, der kan være til inspiration for frugtbare dialoger. I første omgang etableres Filmklubben omkring FilmMaskinen, men da det er et åbent format søges det udbredt i via netværket.

Visninger er det filmfaglige begreb for, at en film vises for et publikum og i Visninger on tour hentes inspiration i såvel musikkens som foredragets verden. I al sin enkelhed handler dette delelement om, at FilmMaskinens elevproduktioner sendes på turné i Nordjylland med visning af film og oplæg ved filmenes skabere. Ligesom musikken kan finde mange scener, kan Visninger on tour eksempelvis foregå på gymnasier, biblioteker, efterskoler og private hjem.

Distribution handler om mere end bare det at synliggøre projektet. At distribuere elevproduktionerne til nationale som internationale filmfestivaler er en hjørnesten i at hjælpe talenterne på vej og en vigtigt opgave for at opnå nomineringer og muligheden for at vinde priser. Det kræver et godt netværk og branchekendskab – og derfor vil FilmMaskinen opprioritere dette arbejde!

Læs mere på projektets hjemmeside
Følg FilmMaskinen på Facebook