Godt 10 millioner kr. er på vej ud til nordjyske skabere

2021 har budt på 4 open calls

2021 har været et stort år i KulturKANten – det var det første år i den nye aftale, og under visionen ”Væk lysten og skab fællesskaber” har KulturKANten haft open call på hele 4 puljer, og rundt regnet fordelt 10.000.000 kr. ud til glade kunst- og kulturskabere på tværs af den nordjyske region.

”Vi er stolte af, endnu engang at have taget imod så mange gode og spændende ansøgninger, og endnu mere stolte af, at kunne pege på projekter der når bredt ud i hele regionen!” Siger formanden for KulturKANten Mads Duedahl og fortsætter ”Vi har jo fordelt knap 1/3 del af KulturKANtens samlede budget for den 4-årige periode aftalen forløber, så det er jo nogle store, flere-årige flagskibsprojekter vi kommer til at følge, særligt signaturprojekterne inden for vores Sund med Kultur indsatsområde, bliver spændende for mig at følge”.

Mads Duedahl stopper som formand for KulturKANten, og skal efter nytår bestride jobbet som formand for Region Nordjylland ”En oplagt mulighed for at følge med i KulturKANtens fortsatte arbejde, om end stafetten er givet videre”, som formanden bemærker.

Det regionale fokus er en af KulturKANtens kerneopgaver, og i indeværende aftale er der også et særligt fokus på autentiske nordjyske fortællinger og de grænseoverskridende partnerskaber. Næstformand Helle Bak Andreasen siger

”Det er vigtigt at vi arbejder for det tætte samarbejde, ikke bare i KulturKANten men også i Nordjylland – når det går godt, som jeg synes det gør, så er vi med til at sikre, at kunst og kultur udfoldes til gavn og glæde for borgere i alle aldersgrupper, vores kulturinstitutioner og aktører. Og den værdi er centrale byggesten i udviklingen af et samlet Nordjylland.”

”Nu har vi fordelt knap 10.000.000 kr. i 2021, og vi har et par millioner igen til næste år. Det vil være i min og vores interesse, at vi kigger særligt ind i partnerskaber på tværs af kommunegrænser til næste år. Det er et arbejde jeg personligt vil se frem til” slutter Helle Bak Andreasen af. Helle Bak Andreasen er formand for Kultur, fritid og landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune, og fortsætter i næste periode.

Du kan se beslutningerne fra den politiske styregruppe her – her kan du også se hvad restmidlerne fra puljerne bruges til.

Efter nytår kommer der meget mere information om de støttede projekter; her kommer et resume.

Puljen under indsatsområdet Lære at Være

Formålet med indsatsområdet er at fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv. Vi kalder det for være-dygtighed, fordi det handler om at lære børn og unge at være i verden. Vi vil skabe kulturtilbud, der bliver del af børn og unges kulturelle rygsæk, vækker nysgerrighed og lyst og samtidig får de kulturelle talenter til at spire og gro. Det gælder både hos de mindste, hvor mødet med kunsten fungerer som appetitvækker og hos de unge, hvor fokus også er på både talentudvikling og fremtidigt kulturelt iværksætteri.
Antal ansøgninger14
Indstillet til fuld støtte6
Indstillet til delvis støtte
Indstillet til afslag8
Puljemidler i alt5.000.000
Samlet ansøgt for11.500.000
I alt uddelt4.851.990

KORMA+Lydkanten

En række talentudviklingsinitiativer indenfor den rytmiske musik i Nordjylland og udbygning af nye initiativer.

Målgruppe: unge sangskrivere/musikere/musikproducere i alderen 16-30 år

Geografi: projektet har aktivitet i alle 11 kommuner

Fresh from the Press – Composer’s camp

Et årligt tilbagevendende komponist-forløb med base på Huset i Hasserisgade, Aalborg.

Målgruppe: unge musikere 18-25 år.

Geografi: projektet har aktivitet i 5 kommuner

Kuratorskolen

Et undervisningsforløb på 3 semestre, over 1.5 år, om formidling af samtidskunst.

Målgruppe: 20 nordjyske og nordiske unge med stort engagement og nysgerrighed overfor samtidskunsten.

Geografi: projektet har aktivitet i alle 11 kommuner

Filmmaskinen

Videreudvikling og forbedring af Filmmaskinens aktiviteter for at højne niveauet indenfor film og talentudvikling i hele Nordjylland.

Målgruppe: 17-25 årige med mod på filmskabelse. Sekundært også artister.

Geografi: Projektet har aktivitet i alle 11 kommuner

IVÆRK

Ungeindsats i Kulturaftalen. Om at understøtte unge, nordjyske kunst- og kulturaktørers kulturelle iværksætteri.

Målgruppe: unge nordjyder mellem 14 og 25 år, som enten brænder for deres kunst, er nysgerrige for at deltage, holder af at formidle andres kunst eller for at organisere kulturarrangementer

Geografi: projektet har aktivitet i alle 11 kommuner.

UngKunstThy

Etablering af platform for unge der arbejder med kunst, hvor de på tværs af forskellige kunstarter kan mødes, få undervisning og sparring fra professionelle kunstnere, og sammen skabe tvær-æstetiske værker.

Målgruppe: kunstnere i alderen 14-20 år.

Geografi: projektet har aktivitet i 2 kommuner

Puljen Sund med Kultur

Indsatsområdet Sund med Kultur:

Formålet med indsatsområdet er gennem brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere. Vi ved fra flere undersøgelser fra blandt andet WHO, at kunst og kulturelle aktiviteter har betydning i forhold til sundhed, trivsel og livskvalitet for både børn, unge, voksne og ældre.

Vi tror på, at vi gennem kultur og kunst kan være med til at løse nogle af de moderne problemstillinger omkring stress, angst andre psykiske lidelser, ensomhed eller socialt pres. Kulturaftalen skal derfor være med til at stimulere til innovativ og aktiv brug af kunst og kultur i eksempelvis sundhedsvæsenet og samtidig give mulighed for, at udøvende kunstnere får mulighed for at udvikle sig, skabe nye projekter, finde nye markeder og realisere sig selv gennem kultur og kunst.

Signaturprojekter

Antal ansøgninger10
Indstillet til fuld støtte4
Indstillet til delvis støtte
Indstillet til afslag6
Puljemidler i alt4.000.000
Samlet ansøgt for7.977.439
I alt uddelt3.549.221

Fod på gulv

Et projekt hvor folkedansen er i centrum som fællesskaber. Det er gennem fællesskabet og dansen at deltagerne skal hjælpes ud af mentale udfordringer og få et mere aktivt liv.

Målgruppe: sårbare unge og psykisk syge

Geografi: Projektet har aktiviteter i 6 kommuner

Os der stadig lever

En film lavet og produceret af Dune Productions i Løkken – filmen fortæller om hverdagen før og nu i Nordjylland. Projektet arbejder aktivt med filmfremvisninger på plejehjem, i tilpassede formater, hvor filmen kan være fællesskaber og sundhedsfremmende for beboere og pårørende i et faciliteret samvær der gør filmen nærværende og trivselsstyrkende.

Målgruppe: Plejecentrer, både personale og beboere samt pårørende

Geografi: projektet har aktiviteter i 5 kommuner

Sundhedsfremmende kulturelle rehabiliteringsforløb efter hospitalsindlæggelse

Projektet er forankring i sundshedsvæsenet og i samarbejde med små og store kulturhuse/værksteder er det målet at skabe rehabiliteringsforløb efter hospitalsindlæggelse. Igennem de reflektionsværktøjer vi kan få gennem kunst og kultur, gennemgås sammen med sundhedsfaglige oplæg en måde at vende tilbage til hverdagen på.

Målgruppe: Kvinder raskmeldt efter brystkræft og lignende patienter

Geografi: Projektet har aktiviteter i 11 nordjyske kommuner

En som mig [Ensomme mig]

Projektet handler om at skabe et sprog om ensomhed for udskolingselever i hele Nordjylland. Der fokuseres på fortællinger gennem forskellige medier, som redskab for at skabe en samtale om ensomhed ovenpå nogle turbulente år med corona.

Målgruppe: 8 klasse

Geografi: Projektet har aktiviteter i 11 nordjyske kommuner

Puljen til mindre projekter

Antal ansøgninger9
Indstillet til fuld støtte6
Indstillet til delvis støtte
Indstillet til afslag3
Puljemidler i alt400.000
Samlet ansøgt for388.119
I alt uddelt280.119

Ud-tryk

Projektet søger at understøtte bearbejdelse af mentale udfordringer på et ”præventivt” niveau, igennem kunstnerisk metode og udfoldelse. Et biprodukt bliver at dele erfaringer med kunstnere der ønsker at indgå i arbejdet med sårbare unge.

Målgruppe: Sårbare unge

Geografi: 1 kommune, men ikke begrænset til

Det Indre Atlas

Kortlægning af, hvordan samtidskunsten kan bruges i psykiatrien.

Målgruppe: Psykiatrien

Geografi: projektet har aktivitet i 2 kommuner

Udvikling af filmfremvisningsmetode til psykisk og fysisk sårbare

Projektet udarbejder metoder for filmen som redskab til at skabe nærvær for målgruppen

Målgruppe: psykisk og fysisk sårbare.

Geografi: projektet har aktivitet i 2 kommuner.

Kunst på farten

Forløb for kronisk syge og ældre i risikogruppe med kunstner – her skal kunstnerisk udfoldelse give rum til refleksion og fællesskabelse.

Målgruppe: Ældre i risikogrupper og kronisk syge.

Geografi: projektet har aktivitet i 1 kommune.

Hyldest til sårbarheden

Projektet søger at skabe indsigt i den kroniske tilstand ME/CIRS gennem et tæt forløb mellem patient og pårørende.

Målgruppe: Patienter og pårørende med ME/CIRS.

Geografi: projektet har aktivitet i 2 kommuner.

Præstationsangst på ungdomsuddannelserne

Gennem teateret sprog gives redskaber til at arbejde med præstationsangst.

Målgruppe: Unge på ungdomsuddannelserne.

Geografi: projektet har aktivitet i 4 kommuner.

Den geografiske spredning har ikke haft samme vægtning som i de større projekter, da projekterne i ’den mindre pulje’ i langt højere grad er eksperimenterende i sin tilgang, og på sigt skulle kunne være adaptive til institutioner og kommuner.

Nordjyske Fortællinger

Indsatsområdet Nordjyske Fortællinger

Med indsatsområdet Nordjyske fortællinger vil vi sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker. Vi vil fremme kultur, der rykker os sammen i et regionalt fællesskab samtidig med at kulturen skal udfordre vores måde at møde hinanden og verden på og krydse grænser mellem kunstarter, kommuner, regioner, mennesker og kulturer. Vi mener, at det at møde kultur i en tidlig alder er med til at skabe fremtidens kulturbrugere.

Kulturregionen dækker en stor geografi, hvor der kan være langt til kulturtilbud. Indsatsområdet vil derfor både rumme en eller flere aktiviteter, som sikrer, at kunst og kultur på højt niveau kommer ud til alle borgere i hele regionen. Det vil også rumme aktiviteter, der med afsæt i lokale nordjyske fortællinger skaber nye tilbud som gennem kunst og kultur styrker den nordjyske identitet.

Antal ansøgninger11
Indstillet til fuld støtte5
Indstillet til delvis støtte
Indstillet til afslag6
Puljemidler1.300.000
Samlet ansøgt for2.203.440
I alt uddelt1.073.440

Genfortalt

Fortællinger om kysten med et kulturarvsperspektiv – skibsforlis, personligheder mv. Mediet er podcasts’.

Målgruppe: Unge og ældre, kulturarvsentusiaster, turister mv.

Geografi: projektet har aktivitet i 3 kommuner.

SKAL Contemporary 2022

Samtidskunst sættes i spil med naturen.

Målgruppe: bredt

Geografi: projektet har aktivitet i 4 kommuner.

Fortællestafetten

Fortællinger der vandrer fra kommune til kommune, men også fra format til format. Fra noveller til teater, vandrer fortællingen via form og genfortælling gennem tre nordjyske kommuner.

Målgruppe: Unge i ungdomsuddannelse/efterskole

Geografi: projektet har aktivitet i 3 kommuner.

Den Indre Krig

Projektet handler om at skabe filmskabere – med udgangpunkt i produktionen af en film om livet under anden verdenskrig i nordjylland, vil filmen skabe netværk og arbejde for unge filmskabere på tværs i hele regionen.

Målgruppe: Unge filmskabere.

Geografi: projektet har aktivitet i 6 kommuner.

Mutation Week

En vækstlagsfestival og -netværk for samtidskunst og performanceart. Her støttes 5 mutation weekends som skal fungere som workshops og rekruttering. Alle workshops afholdes i forskellige kommuner, festivalen afholdes i Aalborg.

Målgruppe: Unge samtidskunstnere

Geografi: Projektet har aktiviteter i 6 kommuner