Når KulturKANten har valgt at støtte dit projekt, modtager du et bevillingsbrev, hvor der står hvor meget, du har fået bevilget, og hvor betingelser for bevillingen fremgår.

Hvis du har fået bevilget midler fra Ud-over-KANten-puljen, kan du læse mere nederst på siden her

KAN-puljen

Hvis du har fået bevilget midler fra KAN-puljen, skal du acceptere bevillingen, før midlerne kan udbetales.
Sker der ændringer undervejs i projektet, beder vi dig kontakte KulturKANtens sekretariat, så ændringerne kan blive godkendt.
Hvis dit projekt er flerårigt, beder vi dig indsende en årlig status.
Når projektet er afsluttet skal projektet evalueres, og der skal aflægges regnskab.
 – Alt dette kan du læse mere om herunder.

Accept af bevillingen
Udbetaling af bevillingen
Ændringer i projektet og årlig status
Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Accept af bevillingen

For at få udbetalt midlerne skal du acceptere bevillingen.
Det gør du ved at klikke på linket i bevillingsbrevet.

Klik på billedet herover for at se felterne, der skal udfyldes, når bevillingen accepteres.

Udbetaling af bevillingen

KulturKANten udbetaler de første 90 % af bevillingen, når du har acceptereret bevillingen (med mindre andet fremgår af dit bevillingsbrev). De  sidste 10 % af støttebeløbet bliver udbetalt, når KulturKANten har modtaget og godkendt projektets afrapportering. 

Ændringer i projektet og årlig status

Hvis der er væsentlige ændringer i dit projekt undervejs (budget, tidsplan, målgruppe, samarbejdspartnere osv.), så beder vi dig kontakte KulturKANtens sekretariat for at få godkendt ændringerne.

Hvis dit projekt er flerårigt, vil KulturKANten bede dig indsende en årlig status på projektet.

Afrapportering

Når projektet er afsluttet, skal du afrapportere. Det skal ske senest 3 måneder efter projektets afslutning – dog aller senest 31. marts 2020. Du afrapporterer elektronisk via linket i bevillingsbrevet.

Der er 4 trin i afrapporteringen:

1. Oplysninger om projektet

Klik på billedet for at se spørgsmålene, der skal udfyldes.

2. Dokumentation

Klik på billedet for at se, hvad der skal udfyldes og uploades

3. Evaluering

I evalueringsdelen bliver du bedt om at svare på nedenstående spørgsmål:

1) Beskriv projektets forløb og hvordan det har bidraget til opfyldelse af KulturKANtens vision og bagvedliggende værdier.
2) Har projektet skabt nye regionale fællesskaber. Hvis ja, med hvem og hvilken værdi har det tilført projektet?
3) Har projektet skabt nye kulturbrugere? Hvis ja, hvordan?
4) Er borgere blevet involveret i udførelsen af projektet? Hvis ja, hvordan?
5) Har projektet involveret børn? Hvis ja, hvordan?
6) Har projektet involveret unge? Hvis Ja, hvordan?
7) Har projektet omhandlet talentudvikling?Hvis ja, hvordan og med hvilke resultater?
8) Har projektet deltaget i Kulturmødet på Mors? Hvis ja, hvordan?
9) Har projektet været en del af Kulturkaravanen? Hvis ja, hvordan?
10) Hvordan har projektets regionale udbredelse været?
11) Hvor mange har være berørt af, involveret i – eller har oplevet projektet?
12) I hvilke medier har projektet været omtalt?
13) Er der høstet særlige erfaringer, som andre lignende projekter vil kunne drage fordel af? Hvis ja, hvilke og hvordan?
14) Hvordan opsamles og videreformidles den viden og erfaring, som er opsamlet gennem projektet?
15) Øvrige kommententarer (herunder mulighed for at vedhæfte uddybende bilag)

4.a Tro og love-erklæring (kun for projekter med støtte på 100.000 kr. og derunder)

Når du har modtaget et projekttilskud fra KulturKANten på op til 100.000 kr., skal du ikke aflægge regnskab, men erklære at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet.

Hvad vil det sige at afgive en erklæring om anvendelse af tilskuddet?
Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilliget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

Anvendt støtte
I KAN-puljen er det et krav, at projekterne har en egen- eller medfinansiering på mindst 33 procent af det samlede projekt. Det betyder, at KulturKANten højest kan støtte et projekt med 67 procent af projektets samlede udgifter. Derfor beder vi dig angive, hvor stor en del af støtten, du har anvendt, og hvor meget støtten procentuelt udgør.

Hvis du ikke har anvendt hele støtten, eller hvis KulturKANtens støtte udgør mere end 67 % af det samlede projekt, regulerer vi støtten og beder om at få eventuelle overskydende midler tilbagebetalt.

Husk at du altid skal beholde dine kvitteringer og øvrigt regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor projektet er afsluttet.

Stikprøve
KulturKANten udtager en andel af tilskuddene til stikprøve og beder om et regnskab. Hvis dit projekt bliver udtaget til stikprøve, får du besked om dette inden for tre uger, efter vi har modtaget din erklæring. Vi vil vejlede dig i, hvordan regnskabet skal se ud, hvis det bliver relevant.

Klik på billedet for at se spørgsmålene i tro og love-erklæringen

4.b Regnskabsaflæggelse (kun for projekter med støtte på mere end 100.000 kr.)

Hvis dit projekt har fået støtte på mere end 100.000 kr., skal du aflægge regnskab til KulturKANten.
Du får sammen med dit bevillingsbrev tilsendt en regnskabblanket, som du skal bruge, når du aflægger regnskab. Hvis der sker ændringer i budgettet undervejs, skal du udfylde dem i regnskabsblanketten og sende dem til godkendelse i KulturKANten.

Husk at regnskabet skal være direkte sammenligneligt med budgettet i ansøgningen.

Hvis dit projekt har fået en bevilling på mere end 500.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren skal revidere regnskabet efter  KulturKANtens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser.
Find KulturKANtens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser her

Hvis dit projekt har fået en bevilling på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. skal projektets regnskab gennemgås og underskrives af en regnskabskyndig person, eller revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter §§ 5-9 i KulturKANtens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser.
Find vejledning for regnskabskyndiges gennemgang af regnskaber her

Klik på billedet for at se, hvad der skal uploades og udfyldes ved regnskabsaflæggelse for projekter med støtte på mere end 100.000 kr.