KulturKANtens politiske vision

KulturKANtens vision er at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Aftalen skal styrke og udvikle Nordjyllands position på Danmarkskortet, som et sted, hvor kulturens potentiale både udfordres og udfordrer omgivelserne – og som et sted, hvor du møder kvalitetskultur – både når du aktivt vælger det, og hvor og når du mindst venter det. KulturKANten vil et synligt og markant kulturliv!

Mødet, Mulighederne og Mangfoldigheden

Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af ideen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (med forkortelsen KAN – KulturAftale Nordjylland), et ønske
om mere kant i kulturlivet og ikke mindst som et positivt opgør med begrebet udkant.

Det blev en involverende proces, hvor både politikere, kulturaktører og borgere deltog i en række optaktsarrangementer, hvor vision og indsatsområder blev udviklet. Ud af optaktsarrangementerne udkrystalliserede sig visionen om de 3 M’er: Mødet, Mulighederne og Mangfoldigheden.

Mødet kan være mødet med kulturen, både når man aktivt opsøger det, og når man mindst venter det. Det kan være genrer, der møder hinanden, og kulturaktører, der møder hinanden. Det interessante er, hvad der opstår i mødet, og hvordan det beriger borgeren.

Mulighederne handler om bedre rammebetingelser for både kulturbrugere og kulturaktører. Det kan være muligheden for at opleve og involvere sig i kulturlivet – uanset hvor i regionen man bor, det kan være muligheden for at pleje sit talent og dygtiggøre sig, eller muligheden for at skabe sig en levevej som kunstner og kulturaktør.

Mangfoldigheden skal komme til udtryk både i brugergrupper, i kulturtilbud og i genrer. Uanset hvem du er, eller hvor du bor, vil du møde kunsten og kulturen i Nordjylland, og det, du vil møde, vil være en mangfoldighed af udtryk.

 

Indsatsområderne

De tre M’er danner således, sammen med Kulturministerens oplæg “Kultur som social innovation – Kulturaftaler som laboratorium for innovation”, grundlag for de tre indsatsområder:

•         KONTRAST – det overraskende møde & alternative arenaer

•         Talentudvikling

•         Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst

Indsatsområderne vil blive ført ud i livet på flere måder: Der vil blive igangsat projekter med kulturregionen som tovholder, der vil blive åbne puljer, hvor etablerede kulturaktører kan søge midler til store projekter, og der vil blive en tværgående “Ud-over-KAN-ten pulje”, hvor vækstlaget kan søge mindre beløb, der skal komme til hurtig udbetaling, og hvor kravene til afrapportering er mindre omfattende end for de store projekter. Hertil kommer, at der vil blive lagt en betydelig indsats i at etablere fora for erfaringsudveksling og sparring, samt i formidling af indsatsområderne, deres mål, projekter og resultater.

Ved siden af indsatsområderne har kulturregionen valgt at videreføre og videreudvikle en række tidligere kommunalfuldmagtstilskud: Børns Møde Med Kunsten (tidl. 1/1 kunstner til 1/4 pris) og Med skolen i Biografen, som modtager statstilskud via kulturaftalen, og Med Rød stue i Biografen, Brønderslev Forfatterskole og Ungdomssymfoniorkestrene & Orkesterskolen, der finansieres af Kulturregionen. Hvis kulturregionen i aftaleperioden skulle vælge at reducere eller stoppe tilskuddet til en eller flere af aktiviteterne, kan midlerne tilfalde de øvrige aktiviteter inden for samme indsatsområde.

Kulturregionen ønsker at bygge oven på allerede indhøstede erfaringer, tilføre regionen inspiration udefra og skabe maksimal synlighed omkring den nordjyske kulturscene og de kulturelle miljøer i Nordjylland.
 Overordnet set ønsker Kulturregionen således at øge kendskabet til regionens kulturtilbud med henblik på at få flere kulturbrugere. Samtidig ønsker Kulturregionen et øget kendskab og samarbejde mellem regionens kulturaktører med henblik på udvikling af nyskabende kulturprojekter, netværk og optimal ressourceudnyttelse.

 

 Indsatsområde

       Mål 

KONTRAST – Det overraskende møde  & alterna- tive arenaer
Målgruppe for projekter:

– Ikke-brugere, både dem der allerede benytter andre kulturtilbud, og dem der slet ikke benytter kulturtilbud
– Nordjyske borgere generelt

 • Skabe flere kulturbrugere
 • Demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse
 • Synliggøre nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sammenhænge, hvor der involveres på tværs af geografi og på tværs af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og professionelle
Talentudvikling
Målgruppe for projekter:

– Nordjyske talentfulde børn og unge

– Nordjyske etablerede kunstnere

 • Forberede unge nordjyske talenter til optagelse på kreative/kunstneriske uddannelser/akademier
 • Give nordjyske udøvende kunstnere nye kompetencer formidlings- og forretningsmæssigt
 • Skabe og understøtte alternative talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
 • Skabe synlighed om talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
 • Medvirke til fastholdelse af kommende kulturbrugere ved at styrke den kulturelle dannelse hos børn og unge og derved skabe aktive kulturbrugere i regionen
Kunst og kultur som erhverv og kilde  til vækst
Målgruppe for projekter:

– Virksomheder, iværksættere og andre aktører, som skal motiveres og inspire- res til at bruge af kunstneriske og kulturelle kompetencer på nye måder, i nye sammenhænge og i nye alliancer
– Kunstnere og andre kulturelle aktører, som har potentiale til og ambitioner for at virke i nye sammenhænge og i nye alliancer, men som har brug for støtte i
form af nye kompetencer og synlighed på “markedet”
– Nordjyske borgere generelt 

 

 

 • Stimulere til vækst i de kunstneriske og kulturelle erhverv
 • Styrke kunstneres og andre kulturelle aktørers forudsætninger for at drive erhverv
 • Motivere til øget brug af kunstneriske og kulturelle kompetencer på nye måder, i nye  sammenhænge og i nye alliancer
 • Bidrage til øget fokus på kunst og kultur i det offentlige rum gennem koblinger mellem nye kunstneriske udtryk, teknologiske muligheder og boformer
 • Give kunst og kunstnere en ny og mere synlig pla- cering på markedet og som væksterhverv

Læs mere om KONTRAST

Læs mere om Talentudvikling

Læs mere om Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst