Gå til møder

Kommissorium for Kulturkonsulentnetværket

Kulturkonsulentnetværk
Kulturkonsulentnetværk består af kulturkonsulenter fra KulturKANtens medlemskommunerne /regionen. Medlemskommunerne/regionen kan have flere konsulenter siddende i netværket så forskellige fagprofiler kommer i spil.

Adresseliste

Formål
Netværket skal både fungere som en inspirerende erfa-gruppe på tværs af kommunerne på konsulentniveau og som en ressourcebank, hvor hver kommune/region forpligter sig til at bidrage til kvalificering og implementering af aftalens aktiviteter.

Netværket skal bidrage til kendskab og samarbejde på tværs af regionen inden for det fælles projekt KulturKANten og på kulturområdet generelt.

Ansvar og referenceforhold

Koordinator er tovholder og koordinerer netværkets arbejde. Kommunerne/regionen skiftes til at være vært ved netværkets møder.

Netværket refererer til administrativ styregruppe og har mulighed for at sætte punkter til drøftelse i administrativ styregruppe.

Opgaver/estimeret tidsforbrug
Medlemmerne af kulturkonsulentnetværket deltager i netværksmøder ca. 3 timer hvert kvartal og står til rådighed for at hjælpe:

  • På Kulturmødet Mors: I gennemsnit 1 arbejdsdag årligt (kan være fordelt over 3 dage)
  • Børn, Ung & Talent: Der kan blive behov for hjælp til afvikling af eventuelle aktiviteter i egen kommune: I gennemsnit 1-2 arbejdsdage om året
  • Kulturkaravanen: Afvikling i egen kommune i op til en arbejdsuge (i 3 af aftalens år)
  • Puljer: Sparring med egne kulturaktører i forbindelse med ansøgninger til Kulturpuljen – op til en uges arbejde i 2 af aftalens år (i forbindelse med ansøgningsfrist)

Herudover forpligter medlemmerne af netværket sig til:

  • At deltage aktivt i synliggørelse af KulturKANtens puljer, aktiviteter og projekter gennem egne kanaler
  • At bidrage med inspiration, viden- og netværksdeling

Mødeafvikling
Netværksmøderne afholdes så vidt muligt på en kulturinstitution eller andet sted med kulturel interesse, og der fortælles gerne om stedet og vises rundt.

Værtskommunen indkalder til mødet og modtager tilmeldinger/afbud. Værtskommunen er desuden mødeleder. Dagsorden for mødet planlægges i fællesskab mellem sekretariatet og værtskommunen.

Dagsorden til møderne varierer alt efter hvad der fylder / er relevant på det pågældende tidspunkt, men indholdet på møderne holdes altid på fælleskommunalt og regionalt niveau.
Faste punkter på dagsordenen er: Nyt fra KulturKANten og Kultary-runden, hvor 2-3 af medlemmerne inden for 3 minutter fortæller om noget, de brænder for. Dette gøres for at inspirere og engagere tilhørerne og for at netværket lærer hinanden bedre at kende.

Herudover vil der på hvert møde blive taget relevante temaer op gennem drøftelser, oplæg, workshops mv. Formålet med dette er at opnå fælles læring og idéudvikling, som tages med ind i KulturKANten, kommunerne og Regionen.

Dagsordenen tilrettelægges således, at temadelen ligger enten først eller sidst, så deltagerne kan prioritere deres tid.

Inden mødet afsluttes, aftales det, hvem der er ansvarlige for næste møde.

Medlemmerne skiftes til at tage beslutningsreferat fra mødet, som efterfølgende lægges på KulturKANtens intranet.

Økonomi
Udgifter til afholdelse af møder dækkes af værtskommunen. Kommunerne skiftes til at være vært ved netværksmøderne. Udgift til transport og arbejdstimer dækkes af egen kommune/region.

 

Møder i netværket

Torsdag den 22. marts i Thisted
Dagsorden
Referat (Jennifer Strohmeyer)
Bilag: KulturRummet
Handlemod

Tirsdag den 5. december i Hobro
Dagsorden
Referat (Annika Johansen) 

Torsdag den 21. september i Brønderslev
Dagsorden
Referat (Louise Eltved Krogsgård)

Onsdag den 29. marts i Hjørring
Dagsorden
Referat (Leif Lund Jakobsen)
Udkast til kommissorium (redigeret efter mødet)
Slides om Børn, unge & talent
Slides om Kulturmødet Mors

 

05.01.2017 i Aalborg
Dagsorden
Slides med præsentation af KulturKANten (inkl. puljer)
Opsamling efter møde (mail)