Puljen støtter projekter, som skal bidrage til at fortælle nordjyske fortællinger med udgangspunkt i det stedsspecifikke eller særlige regionale kvaliteter. Projekterne skal skabe opmærksomhed om Nordjylland som kulturdestination for nye målgrupper.

 

 • Ansøgningsfristen er 25. oktober 2021. Du kan forvente svar indenfor 2 måneder efter denne frist.
 • Der er 2 ansøgningsrunder i kulturaftaleperioden 2021 – 2024.
 • Budgettet for puljen er på 1,3 mio. kr. i hver ansøgningsrunde.

Hent puljekriterierne som Pdf: Puljekriterier Nordjyske fortællinger

Ansøgningsskemaet findes bag nedenstående link.

      Puljen er åben – følg nedenstående link:

Information fra onlinemøde 24. juni

KulturKANten og Region Nordjylland inviterede 24. juni til fælles onlinemøde om lanceringen af to puljer: den helt ny pulje “Nordjyske fortællinger” og Regionens store kulturpulje, som præsenterer nye indsatsområder for 2021. Begge puljer retter sig mod nordjyske kulturaktører – kulturinstitutioner, foreninger, organisationer, kunstnere og andre, der arbejder med kultur i Nordjylland. Mødet var både et informationsmøde om puljerne og et dialogmøde, hvor deltagerne havde mulighed stille spørgsmål til arrangørerne og tale med de øvrige deltagere. Kun første del af mødet, som rummede information om de to puljer, blev filmet og udgivet her.

Målsætning for puljen:

Projekterne skal bidrage til at fortælle nordjyske fortællinger med udgangspunkt i det stedsspecifikke eller særlige regionale kvaliteter. Projekterne skal skabe opmærksomhed om Nordjylland som kulturdestination for nye målgrupper.

Puljen skal understøtte tværgående samarbejder mellem institutioner, foreninger, kunstnere eller lokalmiljøer.

Centralt for puljen er, at den skal skabe grobund for nye samarbejder mellem kulturaktører på tværs af den udstrakte nordjyske geografi.

Formålet med indsatsområdet Nordjyske fortællinger som beskrevet i Kulturaftale 2021 – 2024 er at sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker. Vi vil fremme kultur, der rykker os sammen i et regionalt fællesskab samtidig med at kulturen skal udfordre vores måde at møde hinanden og verden på og krydse grænser mellem kunstarter, kommuner, regioner, mennesker og kulturer.

Hvem kan søge?

Puljens målgruppe er de nordjyske kulturinstitutioner og andre nordjyske kulturaktører i bred forstand.

Kriterier for ansøgninger

Der vil i vurderingen af ansøgninger til puljen blive lagt vægt på, at der arbejdes med nedenstående emner:

 • At skabe øget synlighed og sammenhæng mellem de kulturelle kvaliteter i kommunerne og regionen gennem forpligtende samarbejder med afsæt i nordjyske fortællinger
 • At sætte kulturen og kunsten i scene på nye måder og gennem fortællinger, der tager udgangspunkt i den nordjyske kultur, natur og stedsspecifikke kvaliteter
 • At skabe forbindelser mellem de nordjyske fortællinger og det nordiske fællesskab

Projektet skal:

 • Have regional karakter – dvs. minimum to aktører fra forskellige kommuner skal være partnere i projektet
 • Være åbent for alle og have almennyttig karakter
 • Have et minimumsbudget på 100.000 kr. for etårige projekter og 200.000 kr. for flerårige projekter
 • Have egen- eller medfinansiering på min 20 % af det samlede budget – frivilligt arbejde kan regnes med som medfinansiering men kan maksimalt udgøre 10 % af det samlede budget
 • Have en plan for kommunikation af projektet
 • Indeholde en tids- og handlingsplan samt finansieringsplan
 • Indeholde beskrivelse af projektdeltagernes faglige forudsætninger
 • Være afsluttet inden medio 2024
 • Bidrage til opfyldelse af KulturKANtens vision og indsatsområdets målsætninger
 • Afrapporteres efter KulturKANtens skabelon (link modtages i  bevillingsbrevet)

Hvor stor er puljen?

Puljen er på ca. 1.3 mio. kr. pr. ansøgningsrunde. Der er 2 ansøgningsrunder i kulturaftaleperioden 2021 – 2024.

Hvordan søger jeg?

Husk inden du ansøger at overveje, hvordan dit projekt forholder sig til Kulturaftalens vision; Væk lysten og skab fællesskaber

Husk også at downloade BUDGETBLANKETTEN: Nordjyske_Fortaellinger_Budgetblanket Udfyld blanketten og gem den, så du senere kan vedhæfte den din ansøgning.

I ansøgningsskemaet skal du svare på følgende:

 • Projektets titel
 • Projektansvarliges navn og kontaktoplysninger
 • Projektets daglige kontaktperson
 • Projektets samarbejdspartnere (vedhæft interessetilkendegivelser)
 • Projektets budget (vedhæft udfyldt budgetblanket)
 • Projektets målgruppe
 • Projektbeskrivelse (projektets idé og indhold)
 • Hvordan projektet passer ind i KulturKANtens vision
 • Projektets regionale karakter
 • Projektets tidsplan
 • Hvordan vil projektet blive synliggjort

Du vil undervejs i ansøgningsmodulet have mulighed for både at linke til webbaseret information om projektet og vedhæfte filer. Du behøver ikke gøre ansøgningen færdig på én gang, men kan gemme ansøgningen undervejs og vende tilbage.

Og hvad sker der så, når jeg har søgt?

Du får en mail om, at din ansøgning er modtaget. Hvis du ikke modtager en mail, så kontakt kulturkanten@aalborg.dk.

Vi behandler ansøgningerne ud fra, hvorvidt de opfylder ansøgningskriterierne nævnt ovenfor.

Ansøgningerne bliver underlagt en faglig vurdering. Den endelige beslutning træffes i den politiske styregruppe.

Hvornår får jeg svar?

Hvis du søger støtte ved ansøgningsfristen 25. oktober 2021, kan du forvente svar inden udgangen af 2021.

Tidsfrist for anden ansøgningsrunde bliver offentliggjort primo 2022.

Hvad med udbetaling af bevillingen?

Hvis dit projekt får bevilling fra KulturKANten, får du et bevillingsbrev, hvor følgende fremgår:

 • Størrelse på støtte
 • Eventuelle betingelser for støtte
 • Krav til revisionsinstruks samt tro-og-love-erklæring
 • Krav til afrapportering

Som projektleder vil du blive bedt om at kvittere for at have læst og være indforstået med betingelserne, der knytter sig til bevillingsbrevet, inden midlerne kan komme til udbetaling.

Vær opmærksom på at KulturKANten tilbageholder 10 % af bevillingen, indtil projektet er afsluttet, og vi har modtaget og godkendt projektets afrapportering og reviderede regnskab.

Støtten bliver udbetalt i rater efter nærmere aftale med Kulturaftalens sekretariat. Afrapporteringsskema, revideret regnskab samt tro-og-love-erklæring sendes til KulturKANtens sekretariat.

Ændringer i projektet efter bevillingen er givet

Hvis der sker væsentlige ændringer i projektet undervejs (f.eks. i budget, indhold, samarbejdspartnere eller tidsplan), skal KulturKANtens sekretariat orienteres. KulturKANten skal godkende ændringerne, inden projektet fortsætter.

Projektet kan i en sådan situation blive bedt om at indsende revideret budget og/eller projektbeskrivelse.

Hvis KulturKANten vurderer, at projektet ikke længere bidrager til opfyldelse af KulturKANtens mål eller lever op til den forventede egenfinansiering, kan bevillingen bortfalde og midlerne kræves tilbagebetalt.


Formidlingskrav

Det er vigtigt for KulturKANten, at projekterne er synlige. Husk derfor at gøre overvejelser om og afsætte midler i projektbudgettet til formidling af projektet.

Hvis projektet opnår støtte fra KulturKANten, er projektlederen forpligtet til at udsende en pressemeddelelse, hvor der fremgår, hvad projektet går ud på, og at det er støttet af KulturKANten. Hvis projektet har søgt midler i andre puljer eller lign., udsendes pressemeddelelsen først, når projektet er fuldt finansieret. Pressemeddelelsen sendes cc. til KulturKANtens sekretariat, som forbeholder sig ret til at bruge indholdet på kulturkanten.dk, på sociale medier og i andre materialer.

Når du deler billeder eller opslag, der omhandler projektet på sociale medier, beder vi dig bruge disse hashtags:  #projektetsnavn #støttetafkulturkanten #nordjyskefortællinger, ligesom vi gør opmærksom på, at projektet er forpligtet til på diverse informationsmateriale at anføre, at projektet er støttet af KulturKANten.

Støttemodtager opfordres til at invitere repræsentanter for KulturKANten til relevante arrangementer i forbindelse med projektet. Eventuelle invitationer bedes derfor indsendt til KulturKANtens sekretariat, som videresender til relevante personer.


Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Hvis projektet er flerårigt, skal der årligt indsendes en kort status på projektet.

Projektets endelige skriftlige afrapportering sendes til KulturKANtens sekretariat senest 3 måneder efter projektets afslutning – dog senest 1. november 2024.

Afrapporteringen foregår i det tilsendte afrapporteringsskema og skal suppleres med et stykke visuelt præsentationsmateriale i form af en lille film, billeder eller lignende, der kan egne sig til offentlig præsentation af projektet fx på KulturKANtens hjemmeside og på sociale medier. KulturKANten forbeholder sig ret til at benytte indsendte billeder i omtale mm vedr. KulturKANten. Vær opmærksom på, at det er projektholders ansvar at indhente fornødent samtykke til brug af billedmaterialet.

Regnskab, revideret efter tilsendt revisionsinstruks samt tro- og-love-erklæring, aflægges sammen med afrapporteringen. Regnskabet aflægges i en form, så det er direkte sammenligneligt med budgettet i ansøgningen.

Vær opmærksom på, at:

 • Bevillinger på 100.000-500.000 kr. sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende et regnskab revideret af en regnskabskyndig
 • Bevillinger på mere end 500.000 kr. sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende et eksternt revideret regnskab

KulturKANten kan kræve hele eller dele af støttebeløbet tilbagebetalt, hvis projektet genererer et betydeligt overskud, hvis projektet ikke lever op til kriterierne for puljen – eller hvis projektet ikke opfylder betingelser oplyst i bevillingsbrevet.

 

Har du spørgsmål eller brug for vejledning?

Hvis du har brug for vejledning i forhold til, om dit projekt kan passe ind i puljen Nordjyske Fortællinger, så er du velkommen til at ringe til KulturKANtens sekretariat på 9931 4174

Hvis du har brug for sparring på din ansøgning til puljen, så kontakt din lokale kulturkonsulent (Find din lokale konsulent her)