Projekt Dansende børn- Vitskøl

 

Der er desværre ikke flere ansøgningsrunder til Talentudviklingspuljen, puljen Det overraskende møde & alternative arenaer og puljen kunst og kultur som drivkraft for nytænkning af det offentlige rum i denne kulturaftale.

 

 

 

 

 

 

 


Projektstøtteguide

-vejledning til ansøgere


KulturKANten 2013-2016 – Nordjyllands kulturaftale

KulturKANten er et 4-årigt samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet omkring udvikling af det nordjyske kulturliv.


Mødet, Mulighederne og Mangfoldigheden

KulturKANtens vision er at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Aftalen skal styrke og udvikle Nordjyllands position på Danmarkskortet, som et sted, hvor kulturens potentiale både udfordres og udfordrer omgivelserne – og som et sted, hvor du møder kvalitetskultur – både når du aktivt vælger det, og hvor og når du mindst venter det. KulturKANten vil et synligt og markant kulturliv!


Indsatser og puljer

Visionen vil blive ført ud i livet gennem tre indsatsområder: KONTRAST – det overraskende møde & alternative arenaer, Talentudvikling og Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst.

Under disse indsatsområder ligger fire puljer: Det overraskende møde & alternative arenaer – puljen under ”KONTRAST”, Talentudviklingspuljen og puljerne Kulturel innovation til ¼ pris og  Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum under ”Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst”. De to første puljer og kriterierne for at søge dem præsenteres sidst i projektstøtteguiden. Se særskilt  information om puljerne Kulturel innovation til ¼ pris og Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum. På tværs af indsatsområderne ligger Ud-over-KANten-puljen – se særskilt information om denne pulje.

Læs hele KulturKANten – eller pixi-udgaven af den

Projektstøtteguidens indhold

1. Præsentation af puljer      

1.a Det overraskende møde & alternative arenaer
    – puljen under KONTRAST      

1.b . Talentudviklingspuljen 

1.c. Kulturel innovation til ¼ pris 

1.d Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum

1.e Ud-over-KANten- puljen

2. Hvordan indsendes ansøgning?

3. Tidsfrister og behandling af ansøgningen

4. Udbetaling af bevilling

5. Hvis der sker ændringer i projektet efter bevillingen er givet  

6. Formidling af projektet  

7. Afrapportering og regnskabsaflæggelse  

 


1. Præsentation af puljer


1.a Det overraskende møde & alternative arenaer
– puljen under KONTRAST

Læs om indsatsområdet KONTRAST

Puljens størrelse er ca. 729.000 kr. årligt, hvor halvdelen af midlerne kommer fra de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland og den anden halvdel af midlerne kommer fra Kulturministeriets Pulje til kultur i hele landet.

Der kan søges støtte efter følgende kriterier:

Projektet skal:

 • Have et projektbudget på minimum 200.000 kr.
 • Være et tværgående samarbejde mellem minimum én kulturinstitution og én kunstner
 • Have en egenfinansiering på minimum 50 % af det samlede budget (egenfinansiering kan også være finansiering fra fonde, kommuner og lign. Som egenfinansiering tæller dog ikke statslige midler eller EU- og LAG-midler)
 • Projektet skal være afsluttet ved udgangen af 2016
 • Projektet skal bibringe til at:
  – skabe flere kulturbrugere
  – demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse
  – synliggøre nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sammenhænge, hvor der involveres på tværs af geografi og på tværs af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og professionelle

Ved behandlingen af projektansøgninger vil opfyldelsen af en eller flere af nedenstående kriterier endvidere blive vægtet højt:

At projektet:

 • har regional karakter f.eks. ved at have
  – samarbejdspartnere fra flere nordjyske kommuner
  – aktiviteter i flere nordjyske kommuner
 • har nationale og/eller internationale samarbejdspartnere
 • er nyskabende
 • har blivende effekt

Hvis der er behov for vejledning i forbindelse med udformning af ansøgningen, kan medlemmerne af indstillingsgruppen under KONTRAST kontaktes:

Finn Rindom, Region Nordjylland, frm@rn.dk, 2283 0370

Ulla Tjell, Jammerbugt Kommune, utd@jammerbugt.dk, 7257 7936

Sine Dam Møller, Hjørring Kommune, sine.dam.moeller@hjoerring.dk, 4122 3734

For mere overordnede spørgsmål vedr. KulturKANten kontaktes KulturKANtens sekretariat: Koordinator Anna Møller Larsen, Anna.Larsen@aalborg.dk, 9931 4174 / 2520 4174


1.b Talentudviklingspuljen

Læs om indsatsområdet Talentudvikling  

Puljens størrelse er ca. 1.296.000 kr. årligt, hvor halvdelen af midlerne kommer fra de 11 nordjyske Kommuner og Region Nordjylland og den anden halvdel af midlerne kommer fra Kulturministeriets Pulje til kultur i hele landet.

Der kan søges støtte efter følgende kriterier:

 

Projektet skal:

 • Have et projektbudget på minimum 200.000 kr.
 • Have en egenfinansiering på minimum 50 % af det samlede budget (egenfinansiering kan også være finansiering fra fonde, kommuner og lign. Som egenfinansiering tæller dog ikke statslige midler eller EU- og LAG-midler)
 • Projektet skal være afsluttet ved udgangen af 2016
 • Projektet skal bibringe til opfyldelse af en eller flere af nedenstående mål:
  – forberede unge nordjyske talenter til optagelse på kreative/kunstneriske uddannelser/akademier
  – give nordjyske udøvende kunstnere nye kompetencer formidlings- og forretningsmæssigt
  – skabe og understøtte alternative talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
  – skabe synlighed om talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
  – udvikling af talenter for at organisere, formidle og afvikle kulturbegivenheder
  – medvirke til fastholdelse af kommende kulturbrugere ved at styrke den kulturelle dannelse hos børn og unge og derved skabe aktive kulturbrugere i regionen

Enkeltpersoner kan ikke søge til egen kompetenceudvikling

Ved behandlingen af projektansøgninger vil opfyldelsen af en eller flere af nedenstående kriterier endvidere blive vægtet højt:

At projektet

 • harregional karakter f.eks. ved at have
  – samarbejdspartnere fra flere nordjyske kommuner
  – aktiviteter i flere nordjyske kommuner
  – have deltagere fra flere nordjyske kommuner
 • har nationale og/eller internationale samarbejdspartnere
 • er nyskabende
 • har blivende effekt

Hvis der er behov for vejledning i forbindelse med udformning af ansøgningen, kan medlemmerne af indstillingsgruppen under Talentudvikling kontaktes:

Jens Lykke, Mariagerfjord Kommune, jelyk@mariagerfjord.dk, 9711 3505

Inge Lise Jæger Sørensen, Vesthimmerlands Kommune, ijs@vesthimmerland.dk, 9966 8407 / 2928 1685

Finn Rindom, Region Nordjylland, frm@rn.dk, 2283 0370

Louise Eltved Krogsgård, Brønderslev Kommune, Louise.Eltved.Krogsgaard@99454545.dk, 9945 4758

Niels Otto Degn, Morsø Kommune, nod@morsoe.dk, 4044 0244

For mere overordnede spørgsmål vedr. KulturKANten kontaktes KulturKANtens sekretariat: Koordinator Anna Møller Larsen, Anna.Larsen@aalborg.dk, 9931 4174 / 2520 4174

 

1.c Kulturel innovation til ¼ pris

Læs mere om puljen og hvordan man søger støtte til projekter her  

 

1.d Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum 

Læs mere om puljen og hvordan man søger støtte til projekter her

 

1.e Ud-over-KANten-puljen

Læs mere om puljen og hvordan man søger støtte til projekter her

 

2. Hvordan indsendes ansøgning?
Der er desværre ikke flere ansøgningsrunder til puljerne Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum, Det overraskende møde & alternative arenaer og Talentudviklingspuljen i denne kulturaftale.

3. Tidsfrister og behandling af ansøgningen

Der er desværre ikke flere ansøgningsrunder til puljerne Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det offentlige rum, Det overraskende møde & alternative arenaer og Talentudviklingspuljen i denne kulturaftale.

 


4. Udbetaling af bevilling

Hvis dit projekt får bevilling fra KulturKANten, får du et bevillingsbrev, hvor følgende fremgår

 • størrelsen på støtten
 • eventuelle betingelser for støtten
 • hvem der er kontaktperson for projektet i KulturKANten

Sammen med bevillingen får du en revisionsinstruks og et afrapporteringsskema.

Som ansøger vil du blive bedt om at kvittere for at have læst og være indforstået med betingelserne, der knytter sig til bevillingsbrevet, inden midlerne kan komme til udbetaling.

Ved ikke kommunalt styrede projekter med medfinansiering fra KulturKANten på 250.000 kr. og derover kræves revisorerklæring ved projektets start om, at der er etableret betryggende forretningsgange. Skabelon for revisorerklæring kan fås ved henvendelse til KulturKANtens sekretariat.

KulturKANten tilbageholder 10 % af bevillingen, indtil projektet er afsluttet, og KulturKANten har modtaget og godkendt projektets afrapportering og reviderede regnskab. Afrapporteringsskema og revideret regnskab sendes til projektets kontaktperson i KulturKANten og til KulturKANtens sekretariat.

 

5. Hvis der sker ændringer i projektet efter bevillingen er givet

Hvis der sker væsentlige ændringer i projektet undervejs (f.eks. i budget, indhold, samarbejdspartnere eller tidsplan), skal dette godkendes af projektets kontaktperson i KulturKANten.

Projektet kan i en sådan situation blive bedt om at indsende revideret budget og/eller projektbeskrivelse.

Hvis kontaktpersonen i KulturKANten vurderer, at projektet ikke længere bidrager til opfyldelse af KulturKANtens mål eller lever op til den forventede egenfinansiering, kan bevillingen bortfalde og midlerne kræves tilbagebetalt.


6. Formidling af projektet
Det er vigtigt for KulturKANten, at der er synlighed omkring projekter og mål i KulturKANten. Husk derfor at gøre overvejelser om – og afsætte midler i projektbudgettet til – formidling af projektet.

Hvis projektet opnår støtte fra KulturKANten, er projektleder forpligtet til at udsende en pressemeddelelse, hvor der fremgår, hvad projektet går ud på, og at det er støttet af KulturKANten. Hvis projektet har søgt midler i andre puljer eller lign., udsendes pressemeddelelsen først, når projektet er fuldt finansieret. Pressemeddelelsen sendes cc. til KulturKANtens sekretariat.

Projektet er forpligtet til på informationsmateriale o.l. at anføre, at projektet er støttet af KulturKANten. Find Logo

Støttemodtager opfordres til at invitere repræsentanter for KulturKANten til relevante arrangementer i forbindelse med projektet. Eventuelle invitationer bedes derfor indsendt til KulturKANtens sekretariat, som videresender til relevante personer.


7. Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Den endelige skriftlige afrapportering for projektet sendes til projektets kontaktperson i KulturKANten og til KulturKANtens sekretariat senest 3 måneder efter projektets afslutning (dog senest 30. marts 2017).

Afrapporteringen foregår i det tilsendte afrapporteringsskema og skal suppleres med et stykke visuelt præsentationsmateriale i form af en lille film, billeder eller lignende, der kan egne sig til offentlig præsentation af projektet fx på KulturKANtens hjemmeside.

Regnskab, revideret efter tilsendt revisionsinstruks, beder vi dig aflægge sammen med afrapporteringen. Regnskabet aflægges i en form, så det er direkte sammenligneligt med budgettet i ansøgningen.

Vær opmærksom på, at det ved bevilling på 100.000 kr. og derover er nødvendigt med ekstern revision.

KulturKANten kan kræve hele eller dele af støttebeløbet tilbagebetalt, hvis projektet genererer et betydeligt overskud, hvis projektet ikke lever op til kriterierne for den pågældende pulje – eller hvis projektet ikke opfylder betingelser oplyst i bevillingsbrevet.