Hvis dit projekt har modtaget støtte fra puljen Det overraskende møde & alternative arenaer, Talentudviklingspuljen, Kunst og kultur som drivkraft til udvikling af det offentlige rum eller Kulturel innovation til 1/4 pris, så kan du her finde nyttig information om:

Udbetaling af midlerne
Formidling af projektet
Logoer
Hvad du skal gøre, hvis der opstår ændringer undervejs i projektet
Afrapportering og regnskabsaflæggelse


Udbetaling af bevilling

Hvis dit projekt har fået bevilget støtte fra KulturKANten, vil du modtage et bevillingsbrev, hvoraf størrelsen på støtten, eventuelle betingelser for støtten, samt hvem der er kontaktperson for projektet i KulturKANten fremgår. Sammen med bevillingen vil du modtage en revisionsinstruks og et afrapporteringsskema.

For at få udbetalt midlerne skal du sende en mail til KulturKANtens sekretariat, hvor du kvitterer for at have læst og være indforstået med betingelserne, der knytter sig til bevillingsbrevet. I din mail skal du også opgive projektets cvr. nr.

KulturKANten tilbageholder 10 % af bevillingen, indtil projektet er afsluttet, og KulturKANten har modtaget og godkendt projektets afrapportering og reviderede regnskab. Afrapporteringsskema og revideret regnskab sendes til projektets kontaktperson i KulturKANten og til KulturKANtens sekretariat.

Ved ikke kommunalt styrede projekter med medfinansiering fra kulturaftalen på 250.000 kr. og derover kræves revisorerklæring ved projektets opstart om, at der er etableret betryggende forretningsgange. Skabelon kan rekvireres ved henvendelse til KulturKANtens sekretariat.


Formidling af projektet

Det er vigtigt for KulturKANten, at der er synlighed omkring projekter og mål i KulturKANten.

Projekter der modtager støtte fra KulturKANten er forpligtet til på informationsmateriale o.l. at anføre, at projektet er støttet af KulturKANten.

Støttemodtager opfordres til at invitere repræsentanter for KulturKANten til relevante arrangementer i forbindelse med projektet. Eventuelle invitationer bedes derfor indsendt til KulturKANtens sekretariat, som videredistribuerer til relevante personer.


Logoer

Logo sort to linjer

Logo sort en linje

Logo blå to linjer

Logo blå en linje

Hvis logoerne skal bruges til tryksager,  fåes de også som AI-fil eller EPS-fil ved henvendelse til KulturKANtens sekretariat.

 
Ændringer i projektet

Hvis der sker væsentlige ændringer i projektet undervejs (f.eks. i budget, indhold, samarbejdspartnere eller tidsplan), skal dette godkendes af projektets kontaktperson i KulturKANten.

Projektet kan i en sådan situation blive bedt om at indsende revideret budget og/eller projektbeskrivelse.

Hvis kontaktpersonen vurderer, at projektet ikke længere bidrager til opfyldelse af KulturKANtens mål eller lever op til den forventede egenfinansiering, kan bevillingen bortfalde og midlerne kræves tilbagebetalt.


Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Når projektet er afsluttet indsendes den endelige skriftlige afrapportering til projektets kontaktperson i KulturKANten og til KulturKANtens sekretariat. Dette skal ske senest 3 måneder efter projektets afslutning (dog senest 30. marts 2017).

Afrapporteringen foregår i det tilsendte afrapporteringsskema og skal suppleres med et stykke visuelt præsentationsmateriale i form af en lille film, billeder eller lignende, der kan egne sig til offentligt præsentation af projektet f.eks. her på KulturKANtens hjemmeside.

Afrapporteringsskema

Revionsinstruks ved støtte på under 100.000 kr.

Revisionsinstruks ved støtte på 100.000 kr. og derover

Regnskab, revideret i henhold til tilsendt revisionsinstruks, aflægges sammen med afrapporteringen. Regnskabet aflægges i en form, så det er direkte sammenligneligt med budgettet i ansøgningen.

Vær opmærksom på at der ved bevilling på mere end kr. 100.000 kræves ekstern revision.

KulturKANten kan kræve hele eller dele af støttebeløbet tilbagebetalt, hvis projektet genererer et betydeligt overskud.