Støttede projekter i 2. ansøgningsrunde (2015)

Kunstneriske urbane zoner i Blokhus

Dissecting life/Claiming life

KulturVejen 2015

Den Anden Havn

 

Støttede projekter i 1. ansøgningsrunde (2014)

The Stage

Fra Villavej til kunst- og kulturmekka

Soltorv Lendum

 

Kunstneriske urbane zoner i Blokhus

I disse år undergår Blokhus en transformation tilbage til dets oprindelige udtryk– en unik og lidt mondæn badeby. Projektet skal ende ud med en opførelse af bylandskabelige og kunstneriske forløb, som forlænger byens visuelle nyskabelse og skaber en sammenhængende profil. Kunst i det offentlige rum har særlige forudsætninger for at styrke et steds identitet og værdier, på en åben, æstetisk, overraskende måde, hvor borgerne involveres.

 Projektet ønsker at bygge kunstnerisk videre på en igangsat udvikling med fokus på:

 • Kunst i det offentlige rum som faciliterer en transformation af byens mere oprindelige kvaliteter, med et samtidigt udtryk.
 • Stimulere lokale og regionale kunstnere til at skabe byrum, der skal give turisterne et andet billede af byen gennem dialog med en udefrakommende stærk kunstnerprofil som Mette Winckelmann i samarbejde med arkitekt Kristine Leth Juul fra tegnestuen Møller & Grønborg med ekspertise i kunst i offentlige rum.
 • At skabe et kunstnerisk miljø der gør det mere attraktivt for kunstnere og gallerier med fokus på høj professionalisme, at etablere sig i byen og gøre byen til et dynamisk omdrejningspunkt for samtidskunst
 • At indarbejde kunst som en del af en udviklingsplan for et bysamfund. Både hvad angår det æstetiske men også med hensyn til aktivitet.

Jammerbugt Kommune gennemfører i disse år projekt Blokhus Bæk, hvor visionen er at genskabe den fysiske struktur i Blokhus og motivere til øget kvalitet – både ved at satse på fysiske ændringer, men også ved at styrke den kulturelle infrastruktur på stedet.

Det er i forlængelse af dette projekt, at man ønsker at hæve kvaliteten af byens offentlige rum yderligere gennem markante kunstneriske tiltag af offentlig kunst af høj kvalitet.

For at garantere sammenhæng med Blokhus Bæk projektet samarbejdes der med Kristina Leth Juul fra Arkitekterne Møller & Grønborg, Århus. Der søges indlejret stilistiske træk og pointer fra dette projekt i det kunstneriske forløb. Valget af kunstner er derfor faldet på kunstneren Mette Winckelmann, som bl.a. er kendt fra DRs ”Vores Kunst” satsning.

Værket /værkerne vil blive skabt som en fortsættelse af den æstetik, der er bundet ind i Blokhus Bæk projektet; bjælker og beton er her udtrykket, som vil ligge til grund for kunstværket. Der bliver tale om urban landskabskunst, byrumsarkitektur og skulpturelle samt udsmykningsmæssige forløb. 

Kunsten skal virke ved at løfte byens ansigt og understrege den udvikling der er igangsat hen imod at genskabe Blokhus by som mondæn badeby. Kunst af høj kvalitet vil møde den besøgende på en både visuelt stimulerende måde samt inddragende i sin udformning.

Tematisk vil der være et overordnet fokus på det maritime. Destination Blokhus er en primær samarbejdspartner. Her er der etableret en arbejdsgruppe, der arbejder med byens udviklingspotentiale. Her har man besluttet at kunst skal være en del af strategien for at løfte Blokhus ind i fremtiden. Med det maritime som tema sigter man direkte på både kulturarven og fremtidspotentialet på stedet.

 

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

 • Gennem bl.a. samarbejde mellem kunstner og landskabsarkitekt helt fra den indledende idéudvikling er det muligt at bringe nye ideer ind i byplanlægningen og få belyst oplagt lokaliteter for kunstnerisk bearbejdning.
 • Gennem projektet får kunsten mulighed for at optræde som en del af det urbane rumforløb i Blokhus, og der vil være tale om en vitalisering af zoner i byen med øget aktivitet og tilstedeværelse som følge. Kunsten har potentiale til at tiltrække yderligere aktiviteter med sig ved at gribe ind i ”døde” zoner som kan aktiveres til brug af borgerne
 • Samarbejde mellem en landskabsarkitekt og en billedkunstner er valgt for at sikre høj kvalitet både i udtrykket af kunsten og af forståelsen for folks færden i det offentlige rum. Her tænkes der på oplevelsesperspektiverne langs en rute gennem byen, interaktive elementer af kunsten som kan fungere som mødested, reflektionssted og rekreativt sted med øget brug af byrummet til følge. Gennemtænkte og smukt udformede byrum vil kunne tilbyde et befriende alternativ og lede tankerne hen på andre værdier.
 • Der vil i dette projekt være fokus på indretningen af de fælles offentlige rum hvor mødet med andre mennesker foregår. Gennem dialog med borgerne er det ønsket at det tilkendegives, hvilke kvaliteter der kan bidrage til at stimulere en fremtidig kultur i det offentlige rum i Blokhus.
 • I processen vil kunstner og arkitekt gå i dialog med borgere, byens institutioner og forretningsdrivende m.fl. Projektets skabende kræfter er i sig selv et samarbejde mellem en billedkunstner og en landskabsarkitekt.

 

Tid/milepælsplan:

Projektet forventes iværksat i foråret 2015 og forventes gennemført ultimo 2016.

 • Fondsansøgninger afsluttet: 1. kvartal 2015
 • Etablering af samarbejde og styregruppe for projektet: 1.kvartal 2015
 • Afholdelse af borgermøder etc. om projektudvikling: 1.kvartal 2015
 • Udvælge steder/sted i byens rum der skal arbejdes videre med: 1.kvartal 2015
 • Aflevering af skitseforslag: 2. kvartal 2015
 • Udstilling samt fortsat dialog mellem kunstnere og borgere: 2. kvartal 2015
 • Matchmaking med samarbejdspartnere:2. kvartal 2015
 • Masterclass / symposium om kunst i det offentlige rum i forhold til lokale kunstnere og borgere: 2.kvartal 2015
 • Indhentning af relevante tilladelser: 2. kvartal 2015
 • Udførelse af kunstværker: Medio 2015 til ultimo 2016
 • Evaluering, rapport og metodebeskrivelse: Ultimo 2016.

Projektet støttes af KulturKANten med

500.000 kr.

 

Dissecting life/Claiming identity

Kimen til Dissecing life/Claiming identity er blevet lagt gennem fire pilotprojekter gennemført som undervisningsforløb på Arkitektskolen Aarhus i perioden 2011-14, hvor overskudsbygningsmasse er blevet transformeret i landsbyer i Thy.

Dissecing life/Claiming identity er en fuld skala fysisk transformation af tre forladte huse i Thisted Kommune. Transformationen sker i løbet af ca. 1 måned. Husene vil eksempelvist blive fysisk ”skrællet” lag for lag, og de vil indgå som scenografi sammen med f.eks. video, lyd- og lyseffekter og andre scenekunstneriske elementer.  De tre huse vil efter transformationen udgøre en stedsspecifik scenografi i en teaterinstallation under ledelse af en gennemgående scenekunstinstruktør og en scenograf samt to assistenter.

I stedet for at se forladte huse som negative symboler på negative tendenser, kan den fysiske proces samt de historier/fortællinger, der løbende åbner sig samt de fysiske resultater/monumenter af teaterinstallationen give husene andre funktioner og symbolske betydninger, f.eks. Symbol på fællesskab, samhørighed, håb, viden om den lokale kulturarv, øget aktivitet og synlighed i lokalområdet og andre overraskende positive effekter.

Lokalbefolkning vil indgå i projektet og inspirere det kunstneriske hold, samt studerende og undervisere fra Arkitektskolen i projektets transformationsproces.

Dissecing life/Claiming identity vil bl.a. blive formidlet gennem live-transmission fra transformations-processen i lokalområdet til publikum i Aalborg (Teater Nordkraft) samt Århus (Arkitektskolen i Århus og øvrige interessenter). Teater Nordkraft vil bl.a. skabe øget synlighed om alternative muligheder for at vende eller standse affolkning af landområder.

Projektet har, udover det kunstneriske aspekt, et klart uddannelsesmæssigt og videnskabeligt perspektiv via involveringen af de arkitektstuderende samt projektets status som case i et PhD forskningsprojekt. Her undersøges, hvorvidt forladte bygninger i transformeret stand kan bidrage til lokalområdernes udvikling i stedet for at udgøre en byrde. Den videnskabelige kerne i PhD-forskningsprojektet udgøres af eksperimenter og efterfølgende refleksion og evaluering.

 

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

 • Projektet er nytænkende, idet tingene vendes på hovedet, i og med at projektet skaber liv og aktivitet i huse og i landsbyer, som traditionelt i den strukturelle planlægning signalerer afvikling og hvor nedrivning er det sædvanlige middel i den regionale og lokale planlægning
 • Det vil være professionelle scenekunstnere, herunder instruktører, scenografer, lys-, video og/eller lyddesignere, der får ansvaret for at teaterinstallationen bliver realiseret på et kunstnerisk fagligt højt niveau, samtidigt med at de lokale fortællinger fra landsbyens og områdets borgere, som løbende afdækkes, indgår som en baggrundsramme og som en integreret del af projektet
 • Projektet vil afprøve, om den lokale befolknings aktive involvering i processen i en sådan kunstnerisk aktivitet, kan medvirke til at øge bl.a. områdets turisme, bosætningsattraktivitet, sammenhold samt generelt synligheden af landdistrikterne i Thisted Kommune

Tid/milepælsplan:

 • Fundraising, idébeskrivelse og -udvikling: Efteråret 2014/foråret 2015
 • Identifikation af landsby og de 3 huse samt forberedelse og casting af scenekunstnere: forår/efteråret 2015
 • Detaljeret projektforberedelse, kontrakter, PR og rekruttering samt aktivering af de lokale kræfter: Sommer/efteråret 2015 – foråret 2016
 • Transformation af huse/opbygning af teaterinstallationen samt efterfølgende åbningsarrangement og offentlig adgang for publikum – ca. 1 måned (juni 2016)

Evaluering og afsluttende formidling: Efteråret 2016 (slut 31/12 2016)

Projektet støttes af KulturKANten med

400.000 kr.

 

KulturVejen 2015  

Projekt KulturVejen 2015 er en fortsættelse og udvikling af et pilotprojekt med arbejdstitlen ”Fra villavej til kunst- og kulturmekka”, der blev gennemført over sommeren 2014 i forbindelse med Kulturmødet på Mors.

Projektets overordnede formål er, at fremme fællesskabet i lokalområdet omkring Gasværksvej i Nykøbing Mors, at åbne dørene op for samtaler og oplevelser i forbindelse med Kulturmødet på Mors 2015 og tilføre Gasværksvej varige kulturværdier og minder. I forbindelse med projektet kunne det være aktuelt at gøre nogle af husene til scener for musik, oplæsning eller skuespil. Nogle af Gasværksvej andre beboere får måske malet sit hus af en kunstner, mens andre får landart i forhaven.

Kunsten skal være et middel til at mobilisere befolkningen på gaden, inspirere til nye former for samvær, åbne for nye måder at indrette byen på samt skabe en arena for fælles aktivitet.

Endnu et mål med projektet er at igangsætte ny social dynamik samt styrke den lokale fællesskabsfølelse. Ligeledes ønskes et varigt forandret naboskab mellem borgerne i Nykøbing Mors.  

Kulturvejen indgår på egne vilkår i Kulturmødet 2015 fra 20. til 22. august, men en betydelig del udføres inden Kulturmødet.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

 • Kulturvejen 2015 er tænkt som et eksemplarisk projekt, der forsøger at nytænke en del af det offentlige rum, som normalt ikke omfatter kunst. Konkret en bygade, hvor de omgrænsende boliger i dag kan opleves som barrierer i forhold til det liv, der er på gaden.
 • Projektet vil øge beboernes dialog med de andre beboere og med de mennesker som færdes i dette afgrænsende offentlige rum – og med skabende kunstnere indenfor billedkunst, samtidskunst, litteratur, musik, teater og film.
 • Kunsten skal være et middel til at mobilisere befolkningen på gaden, inspirere til nye former for samvær, åbne for nye måder at indrette byen på samt skabe en arena for fælles aktivitet.

 

Tid/milepælsplan:

Opfølgningen og den videre projektmodning af KulturVejen 2015 blev igangsat i forbindelse med et offentligt borgermøde på Musikværket i Nykøbing Mors den 2. oktober 2014. Planen er, at kurator får mandat til at videreudvikle og færdiggøre konceptskitse med beboernes ønsker indarbejdet inden udløbet af 2014.

 • Marts: Kurator præsenterer endeligt koncept
 • Primo april: underskrivelse af kontrakter med individuelle kunstnere og eventuelle institutioner
 • Ultimo maj: projektets endelige koncepter og prototyper præsenteres for beboere og interesserede borgere

Herefter påbegyndes implementering og udførelse

 • Medio august: opsætning og installering
 • Ultimo august 2015: KulturVejen 2015 afvikles.

Opfølgning og evaluering igangsættes under Kulturmødet og afrapporteres inden årets udgang.

Beboerne orienteres løbende via elektronisk post og sociale medier, samt ved personlige kontakter efter behov, herunder nogle samlinger for at vurdere projektets progression.

Projektet støttes af KulturKANten med
175.000 kr.

 

Den Anden Havn

Læsø Kunsthal ønsker at udforske ’land art’ som en udtryksform på Læsø. Værket skal realiseres af den tyske kunstne Till Verclas, hvor værket har arbejdstitlen ”Den Anden Havn”. Værket fremstilles i samarbejde mellem kunstnere, kunsthaller, den lokale skibssmedje og skibsværftet i Østerbyhavn, samt frivillige fra Læse Kunstforening og Læse Museumsforening.  Værket består af tre dele, hvor hovedparten vil befinde sig på Læsø. De to mindre vil befinde sig i København og Hamborg (Wedel). Værket forbinder herigennem Læsø med København og Hamborg, hvorfra øen modtager gæster.

Værket byder ind med en genfortolkning af området Bouet som er liggende på Læsøs sydvendte kyst. I det sekstende århundrede var det Danmarks næststørste havn, kun overgået af København. Værket dvæler ved det mystiske billede af at en båd, kan bærer sjælen over i det hinsidige og ligeså kan være det, der fragter en rejsende ud i verden og hjem igen, med dertilhørende følelser af udlængsel, hjemve, afstand, tilhørighed og havet som livsvilkår. Målet er man gennem værket kan gøre publikum opmærksomme på Bouets og Læsøs fortidige rolle som midtpunkt i Kattegatsområdets handel og industri.

 

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

 • Projektet vækker opsigt i landskabet og tiltrækker opmærksomhed. Gennem nærmere kendskab til værket gøres publikum opmærksomme på Bouets og Læsøs historiske position i midten af Skandinavien, og den fælles maritime identitet, der præger Kattegatregionens tre nationale kulturer. Værket peger på livsformer, hvor menneskets produktivitet i højere grad udspillede sig i harmoni med naturen. Med denne historiske lokalisering etableres en rivaliserende narrativ til den etablerede synsvinkel ved navnet ”udkant”.
 • Værket forholder sig til en tidligere betydningsfuld økonomisk aktivitet, skudehandel, kombineret med et element af klassisk mytologisk symbolik. Det praktiske, historie og religiøse overlapper hinanden, i et æstetisk værk med flere betydningslag.

Tid/milepælsplan:

 • Januar – april 2015: Design, byggeri af skulpturer; forberedelse af digital formidling via webcam. Presseforberedelse.
 • April – maj 2015: Udplacering af skulpturerne i Bouet på Læsø
 • Maj – oktober 2015: Visning på Læsø. Dokumentation og digital formidling.
 • Juni 2015: Synkrone visninger i København og Hamborg

Projektet støttes af KulturKANten med  
150.000 kr.

 

The Stage
I september 2014 står Larsen Waterfront færdig. 256 ungdomsboliger opføres centralt på havnefronten i Aalborg af Himmerland Boligforening. Byggeriet bliver nabo til det nye Musikkens Hus, der rummer både koncertsal og konservatorie- og musikuddannelserne ved AAU. Den anden nabo bliver City Campus med bl.a. samt Arkitektur- og Designuddannelserne. Havnefronten vil være et åbent og levende sted for mange unge, studerende, kreative og borgere i Aalborg.

Ungdomsboligerne Larsen Waterfront i Aalborg
Arealet omkring Larsen Waterfront

I byrummet mellem disse institutioner kan der opbygges en eller flere installationer i form af scenerum (mobile eller stationære). Scenerum(mene) udvikles i et åbent forløb for unge, kreative, designere og planlæggere i samarbejde med professionelle kunstnere.

Scenerummet, i den form den tager, skal kunne indtages af de studerende til mindre og gerne spontane koncerter i det fri og skabe liv, kreativitet og oplevelser for unge i området.

De(t) nye scenerum på Larsen Waterfront, skal skabe dynamik og offentlig brug af pladsen blandt de lokale studerende og brugere af Musikkens hus, samt af den generelle offentlighed og turister, der besøger Havnefronten. Scenerummet skal skabe fælles, sociale, og kreative oplevelser på Havnefronten: det kan være små pludselige oplevelser: musikstuderende, der øver sig på violin, sang eller guitar, en fællesmiddag for de lokale ude på pladsen, oplæsningsarrangementer, eller mindre koncerter og events for den generelle offentlighed.       

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Byrummet omkring Larsen Waterfront er et markant rum med stor synlighed.

Kunstværket i form af et scenerum skal inspirere de omkringboende unge kreative til at indtage byrummet.

Projektet vil være et utraditionelt samarbejde mellem en boligforening, universitet, konservatorium, koncerthus, kommune og lokale kunstnere.

Tids/milepælsplan:

September/oktober 2014:
Interessenterne samt Kulturkanten mødes og afstemmer forventninger. Ud fra en fælles projektbeskrivelse udvælges kunster/kunstnergruppe. Workshop for de studerende og beboere tilrettelægges

November 2014:
Workshop med studerende på AAU, Jyske Musikkonservatorium samt beboere på Larsen Waterfront. Workshoppens formål er at skabe det overordnede koncept for scenen. Deltagerne bygger model af scenerummet. Interessenter, Kulturkanten og kunstner/kunstnergruppe vælger det bedste koncept.

December 2014/Februar 2015:
Kunstner/kunstnergruppe bearbejder konceptet i samarbejde med interessenterne og Kulturkanten

Marts 2015/juni 2015:
Scenerummet bygges.

Juli/August/September 2015:
Scenerummet indvies under Tall Ship Races 2015/Aalborg Festivals

Projektet støttes af KulturKANten med
350.000 kr. i 2014

 

Fra Villavej til kunst- og kulturmekka

Idéen er igennem projektet at forvandle en almindelig villavej i provinsen til et summende kunst- og kulturmekka.

Baggrund:
Kulturmødet arbejder rent arkitektonisk med to ankerpunkter, dels et område ved Musikværket og dels et område ved vandet. De to områder forbindes af en ca. 350 meter lang villavej samt en rundkørsel, som med projektet gøres til et interaktivt oplevelsesrum – der af publikum samtidig opleves som en sammenbinding af de to ankerpunkter – og derved skaber en helhedsoplevelse.

Projektet handler derfor om at udvikle nye indtryk i bybilledet ved hjælp af kunst og kultur, og samtidig synliggøre kunstværker på nye måder. De forskellige kunstarter bidrager herved til hinanden og smelter sammen til en totaloplevelse.    

Målgruppe:
Den primære målgruppe er beboerne langs Gasværksvej, samt øvrige indbyggere på Mors, deltagere i Kulturmødet, turister, borgere der benytter vejen, borgere i Nordjyske kommuner og kunstinteresserede fra hele landet. Der lægges et specielt fokus på at tiltrække et bredt publikum både aldersmæssigt, geografisk og ikke-vante kulturbrugere.

Vi har en forventning om ca. 10.000 besøgende.

 
En struktur skabt af to elementer:

Projektet indeholder to hovedelementer.

Det ene, rundkørselen, fungerer som en kalejdoskopisk kunstinstallation og navigationsværk som vil fungere som ”vej og vild viser”. Både til de øvrige værker og aktiviteter og videre ud i Nykøbing by. Herfra kan man fortsætte målrettet videre eller gå på opdagelse.

Det andet hovedelement er Gasværksvej, kaldet passagen. Planen er at langt størstedelen af arrangementerne skal foregå hjemme hos beboerne på Gasværksvej, i deres haver eller ude på villavejen. Som eksempler på arrangementer, der er i støbeskeen, kan der nævnes:

 o    Artist talks/forfattermøder

o    En koncert i en forhave

o    Kulturministeren kommer til middag hos en familie

o    Et antal saloner/debatter hjemme hos beboerne.

Beboerne på vejen skal inddrages og i visse tilfælde være medværter/medskabere af arrangementerne.

Ligeledes skaber billedkunstner Jesper Aabille et beplantningsprojekt/ installation der søger at udviske forskellen mellem det offentlige og det private rum.

Med denne tilgang søges at nedbryde de traditionelle barrierer mellem politikere og folk, mellem institutioner og besøgende, mellem optrædende og tilskuer, mellem forscene og bagscene.

Folk der til daglig opfattes som professionelle meningsdannere eller kunstnere skal have mulighed for at træde ud af rollen og møde ”almindelige mennesker” som andet end passive kulturforbrugere og strategiske fokusgrupper. Oplevelserne tilbydes gratis, men bør ikke opfattes som uforpligtende. Gæsterne skal føle sig inddraget og ikke kun underholdt.

Projektet skal efterlade sig varige spor i byen, og det skal kunne ses og mærkes også i perioden mellem Kulturmøderne. Tanken er, at der hvert år doneres en serie byrumsmøbler, en pavillon eller andre udsmykningselementer til byen.
Begivenheden kommer måske til at ændre opfattelsen af Nykøbing

o    noget byen kan have glæde af

o    noget bemærkelsesværdig

o    noget som kan bruges i de 362 dage, hvor Kulturmødet ikke kun finder sted i Nykøbing Mors.  

 

Kort over Kulturmødet på Mors

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?
Projektet forsøger at nytænke en del af det offentlige rum, som normalt ikke indtænker kunst. Konkret en villavej, hvor de omgrænsende boliger i dag opleves som barrierer i fht. det liv, der er på villavejen. Projektet vil åbne op for beboernes dialog med vejen, med de mennesker som færdes i dette afgrænsende offentlige rum – og med skabende kunstnere indenfor billedkunst, samtidskunst, litteratur, musik, teater og film.

Kunsten skal være et middel til at mobilisere befolkningen i deres nærområde, inspirere til nye former for samvær, åbne op for nye måder at indrette byen på samt skabe en arena for fælles aktivitet.

Herudover vil projektet give områdets beboere et fælles afsæt for fremadrettede initiativer, og skabe nye relationer og en stolthed over nærområdet, sætte sanserne og følelserne i brug – og inspirere til nye initiativer lokalt.

I det forventede omfang, som målsætningerne realiseres, vil projektet samtidig være en inspiration for andre boligområder i hele Danmark, som i deres udgangspunkt ikke har faciliteter som f.eks. åbne pladser, fælleshus etc., som inspirerer til fællesaktiviteter.

Det vores vurdering, at projektet vil understøtte alle de i Puljen, nævnte formå l, herunder:

o    Synliggøre kunsten i det offentlige rum

o    Styrke rammerne for livsudfoldelse i nærområdet

o    Inspirere til nytænkning og skabe nye relationer/netværk/samarbejdspartnere

o    Stimulere intellektet, sanser og følelser, og skabe rum for fysisk aktivitet,

o    Skabe grundlag for brug af kunst og kunstnere på nye måder, i nye sammenhæng fremadrettet

o    – på den måde bidrager projektet også til skabelse af flere jobs for kunstnere i fremtiden.    

 

Tids/milepælsplan:

Projektet har været under udvikling siden begyndelsen af februar, hvor Kulturmødets kuratorer blev opmærksomme på puljen for Kunst og kultur som drivkraft for udvikling af det off. rum.

Kuratorerne og Morsø Kommune ønskede at gennemføre et nytænkende byrumsprojekt, som på en gang kunne markere Morsø Kommune, villavejen og nye potentialer hos kunsten/kunstnerne.

Projektet er meget langt i planlægningen, og detailprojekteringen forventes afsluttet ultimo maj 2014. Tids- og handleplanen er tilpasset datoerne for en forventet tilbagemelding fra KulturKANten, og kan derfor igangsættes med meget kort varsel- således at projektet kan blive en del af Kulturmødet på Mors i dagene fra den 21- 23. august. 2014.

 Projektet vil dog have en rækkevidde i hele KulturKANtens periode frem til 2016, og videre ind til 2017, hvor det forventes at erfaringerne vil blive udnyttet i fht.t. Aarhus 2017 (europæisk kulturhovedstad) – om muligt i form af et konkret samarbejdsprojekt.


Projektet støttes af KulturKANten med
250.000 kr. i 2014

 

Soltorv Lendum
Som i mange andre små byer går der gennem Lendum én lang forstemmende vej, hvor hastigheden har fjernet nærværet. Et nyt torv midt i byen vil bryde den monotone linje, hastigheden og trafikken.

Et torv vil samle byen, give den et nyt ansigt og et nyt selvværd. I Rom blev der for ca. 30 år siden udgravet en plads, hvor der i sin tid havde stået en obelisk, der kunne vise timerne på dagen, og som på en akse nord/syd havde en kalender hugget ind i et marmorbånd, sådan at solhøjden hver dag, i klart vejr, kl. 12.00 ville vise hvilken dag på året det var. Vi vil skabe et rum midt i byen, hvor man, ligesom i Rom, kan trække en linje fra nord til syd, og lave et stort solur som et samlende princip.

Model af Soltorvet i Lendum

Den karakterløse parkeringsplads vil pludselig blive en aktiv del af torvets opbygning. Pladsen vil være bygget op af fliser, så den kørende trafik er klar over, man bevæger sig ind på et torv. Den inderste halvcirkel er opholdsstedet, løftet mod nord. Der opstår således en kant mod trafikken, så ophold på pladsen føles trygt. For at ramme pladsen/rummet ind, og gøre opholdet trygt, for både fodgængere og kørende trafik, vil der være en dyrelignede granitskulptur på hvert hjørne af halvcirklen. Mellem de to “dyr” skal opstilles en bænk, spændt op med egetræsplanker som en flitsbue, fastholdt af to organiske, slangelignende granitskulpturer.

Pladsen skal have en klar stringens, i modspil til skulpturernes organiske dynamik, og vil kunne fungere på mange planer både visuelt og som et fysisk element.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

 • Projektet bryder Lendum bys monotone linje – Skærumvej og Tårsvej – som skærer gennem byen. Soltorvet bringer bilernes hastighed ned, får folk til at stoppe op, og tænke wow, hvad var det? i stedet for at køre sanseløst gennem byen. Soltorvet vil give byen en anden og langsommere puls.
 • Soltorvet giver byen et centrum, et hjerte, hvor folk kan mødes til daglig og være fælles om forskellige aktiviteter der kan foregå på torvet.
 • Da det er en Kgl. Hofleverandør, Claus Ørntoft, der står bag udformningen af torvet, vil Soltorvet også udstråle en høj kunstnerisk værdi og kvalitet og være en attraktion i sig selv, og dermed for andre end dem, der lige bor i Lendum. Det vil derfor sandsynligvis bibringe byen flere besøgende og turister, der kommer for at opleve torvet, og vil sikkert også samle folk fra oplandet, når der arrangeres forskellige markeder og aktiviteter
 • Soltorvet vil bibringe både en ny løsning i byplanlægningen gennem et ”kunstnerisk greb”. At kunstneren og hans udtryk kommer godt til udtryk og vil være en daglig glæde i bybilledet, og at det vil skabe bedre rammer for livsudfoldelse i lokalområdet, da byen nu får et centrum, et samlingspunkt, hvor mange nye aktiviteter kan udfoldes og flere gæster og turister kan trækkes til byen.

Tids/milepælsplan:

Sejlstrup Entreprenørforretning er i gang med én af deres sidste etaper i forhold til skæringspunktet mellem Tårsvej og Skærumvej. Når det arbejde er afsluttet kan de gå videre i det område, hvor Soltorvet skal ligge.

Projektet forventes påbegyndt medio 2014, og slut senest start 2016

Projektet støttes af KulturKANten med
350.000 kr. i 2014