Information til ansøgere

Puljen havde sidste ansøgningsfrist 1. september 2018. Puljen er nu lukket. Ansøgere kan forvente at få endelig besked om deres ansøgning er blevet imødekommet efter 4. december.

—–

Hvem kan søge?
Puljens målgruppe er de nordjyske kulturaktører.

Vær opmærksom på at enkeltpersoner ikke kan søge til egen kompetenceudvikling

Krav til projektet
Projektet skal:

 • have et minimumsbudget på 100.000 kr. for etårige projekter og 200.000 kr. for flerårige projekter
 • have egen- eller medfinansiering på min 33 % af det samlede budget
 • være afsluttet inden udgangen af 2020
 • bidrage til opfyldelse af KulturKANtens vision og bagvedliggende værdier


Vision: Væk lysten, ryk grænserne og styrk sammenhængen
Med KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder. Gennem samarbejde vil vi skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt rykker grænserne for den måde, vi ser og møder verden på.

Bagvedliggende værdier

 • Vække nysgerrighed og udvide horisonter
 • Involvere og engagere mennesker
 • Give næring til kreativitet og lyst til at skabe
 • Skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs
 • Overraske og rykke grænser for de få og for de mange
 • Skabe værdi i andre sektorer og sammenhænge

Hvor stor er puljen?
Puljen er på ca. 1.2 mio kr. pr. ansøgningsrunde. Der er 2 ansøgningsrunder i kulturaftaleperioden 2017-2020.
Se hvad puljen støttede i første ansøgningrunde her

Hvordan søger jeg?
Husk inden du ansøger at overveje, hvordan dit projekt forholder sig til visionen Væk lysten, ryk grænserne og styrk sammenhængen og til de bagvedliggende værdier. 

Husk også at downloade BUDGETBLANKETTEN. Udfyld blanketten og gem den, så du senere kan vedhæfte den din ansøgning.

I ansøgningsskemaet skal du svare på følgende spørgsmål:

 • Projektets titel
 • Projektansvarliges navn og kontaktoplysninger
 • Projektets daglige kontaktperson
 • Har projektet andre samarbejdspartnere? Hvem og hvordan?
 • Projektets budget (vedhæft udfyldt budgetblanket)
 • Projektets målgruppe
 • Projektbeskrivelse (projektets idé og indhold) 
 • Hvordan passer projektet ind i KulturKANtens vision? 
 • Hvordan passer projektet ind i KulturKANtens 6 bagvedliggende værdier
  1. Vække nysgerrighed og udvide horisonter
  2. Involvere og engagere mennesker
  3. Give næring til kreativitet og lyst til at skabe
  4. Skabe møder, fællesskaber og relationer på tværs
  5. Overraske og rykke grænser for de få og for de mange
  6. Skabe værdi i andre sektorer og sammenhænge
 • Hvordan har projektet regional karakter?
 • Projektets tidsplan
 • Hvordan vil projektet blive synliggjort? 
 • Hvor har du hørt om KAN-puljen?

Du vil undervejs i ansøgningsmodulet have mulighed for både at linke til webbaseret information om projektet og vedhæfte filer

Du behøver ikke gøre ansøgningen færdig på én gang, men kan gemme ansøgningen undervejs og vende tilbage.

Vær opmærksom på, at du kan blive bedt om at indsende interessetilgivelser fra de samarbejdspartnere og medfinansiører, du har opgivet i ansøgningen.

Og hvad sker der så, når jeg har søgt?
Du får en mail om, at din ansøgning er modtaget. Hvis du ikke modtager en mail, så kontakt kulturkanten@aalborg.dk.

Vi behandler ansøgningerne ud fra, hvor godt de er med til at opfylde visionen i KulturKANten.

Ansøgningerne bliver først vurderet af et Kulturfagligt Korps og siden behandlet i KulturKANtens administrative og politiske styregruppe.

Se hvem der sidder i det Kulturfaglige Korps her

Hvornår får jeg svar?
Hvis du søger støtte ved ansøgningsfristen 1. september 2018, kan du forvente svar 4. december 2018

Hvad med udbetaling af bevillingen?
Hvis dit projekt får bevilling fra KulturKANten, får du et bevillingsbrev, hvor følgende fremgår:

 • størrelse på støtte
 • eventuelle betingelser for støtte

Sammen med bevillingen får du en revisionsinstruks/ tro-og-love-erklæring og et afrapporteringsskema.

Som projektleder vil du blive bedt om at kvittere for at have læst og være indforstået med betingelserne, der knytter sig til bevillingsbrevet, inden midlerne kan komme til udbetaling.

Vær opmærksom på at KulturKANten tilbageholder 10 % af bevillingen, indtil projektet er afsluttet, og vi har modtaget og godkendt projektets afrapportering og reviderede regnskab. Afrapporteringsskema og revideret regnskab / tro-og-love-erklæring sendes til KulturKANtens sekretariat.

Hvad så hvis der sker ændringer i projektet efter bevillingen er givet?
Hvis der sker væsentlige ændringer i projektet undervejs (f.eks. i budget, indhold, samarbejdspartnere eller tidsplan), skal KulturKANtens sekretariat orienteres, og KulturKANten skal godkende ændringerne, inden projektet fortsætter.

Projektet kan i en sådan situation blive bedt om at indsende revideret budget og/eller projektbeskrivelse.

Hvis KulturKANten vurderer, at projektet ikke længere bidrager til opfyldelse af KulturKANtens mål eller lever op til den forventede egenfinansiering, kan bevillingen bortfalde og midlerne kræves tilbagebetalt.


Er der krav til formidling af projektet?
Ja, for det er vigtigt for KulturKANten, at projekterne er synlige. Husk derfor at gøre overvejelser om – og afsætte midler i projektbudgettet til – formidling af projektet.

Hvis projektet opnår støtte fra KulturKANten, er projektleder forpligtet til at udsende en pressemeddelelse, hvor der fremgår, hvad projektet går ud på, og at det er støttet af KulturKANten. Hvis projektet har søgt midler i andre puljer eller lign., udsendes pressemeddelelsen først, når projektet er fuldt finansieret. Pressemeddelelsen sendes cc. til KulturKANtens sekretariat, som forbeholder sig ret til at bruge indholdet på kulturkanten.dk, på sociale medier og i andre materialer.

Når du deler billeder eller opslag, der omhandler projektet på sociale medier, beder vi dig bruge disse hashtags:  #projektetsnavn #støttetafkulturkanten, ligesom vi gør opmærksom på, at projektet er forpligtet til på diverse informationsmateriale at anføre, at projektet er støttet af KulturKANten.

Støttemodtager opfordres til at invitere repræsentanter for KulturKANten til relevante arrangementer i forbindelse med projektet. Eventuelle invitationer bedes derfor indsendt til KulturKANtens sekretariat, som videresender til relevante personer.


Alt det med småt: Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Hvis projektet er flerårigt, skal der årligt indsendes en kort status på projektet.

Projektets endelige skriftlige afrapportering sendes til KulturKANtens sekretariat senest 3 måneder efter projektets afslutning (dog senest 30. marts 2020).

Afrapporteringen foregår i det tilsendte afrapporteringsskema og skal suppleres med et stykke visuelt præsentationsmateriale i form af en lille film, billeder eller lignende, der kan egne sig til offentlig præsentation af projektet fx på KulturKANtens hjemmeside og på sociale medier. KulturKANten forbeholder sig ret til at benytte indsendte billeder i omtale mm vedr. KulturKANten.

Regnskab, revideret efter tilsendt revisionsinstruks / tro- og-love-erklæring, aflægges sammen med afrapporteringen. Regnskabet aflægges i en form, så det er direkte sammenlignelig med budgettet i ansøgningen.

Vær opmærksom på, at:

 • Bevillinger på mindre end 100.000 kr. sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende en tro-og-love-erklæring
 • Bevillinger på 100.000-500.000 kr. sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende et regnskab revideret af en regnskabskyndig
 • Bevillinger på mere end 500.000 kr. sammen med afrapporteringsskemaet skal indsende et eksternt revideret regnskab

KulturKANten kan kræve hele eller dele af støttebeløbet tilbagebetalt, hvis projektet genererer et betydeligt overskud, hvis projektet ikke lever op til kriterierne for KAN-puljen – eller hvis projektet ikke opfylder betingelser oplyst i bevillingsbrevet.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning?
Hvis du har brug for vejledning i forhold til, om dit projekt kan passe ind i KAN-puljen, så er du velkommen til at ringe til KulturKANtens sekretariat på 9931 4174

Hvis du har brug for sparring på din ansøgning til KAN-puljen, så kontakt din lokale kulturkonsulent (Find din lokale konsulent her)

Husk at din ansøgning skal være helt færdig, når du sender den ind. Der er desværre ikke mulighed for at få yderligere sparring eller for at ændre i ansøgningen, efter den er sendt ind.