Formål med Signaturprojekterne

Formålet med puljen er at støtte større projekter af minimum 2 års varighed, der gennem brug af kunst og kultur forbedrer nordjyske borgeres sundhed og trivsel. Her er der fokus på projekter der kommer børn og unge samt svage og udsatte grupper til gavn.

Puljen retter sig særligt mod institutioner og aktører med kompetencer indenfor kultur- og sundhedsområdet. Det er netop et ønske at styrke samarbejdet på tværs af disse sektorer for at opbygge nye partnerskaber, der også kan styrke kultur- og sundhedsområdet i Nordjylland fremadrettet.

Formålet er også at bidrage til opdyrkning af nye markeder og kontekster for udøvende kunstnere og institutioner. Derfor ses det gerne, at effekten for kunsten og kulturen også er et centralt element i projekterne. Det kan være indenfor publikumsudvikling, kompetenceudvikling, netværksdannelse eller lignende.

Der gives støtte til projekter, der er ambitiøse og nytænkende i deres udgangspunkt og som bygger ovenpå de eksisterende erfaringer i Nordjylland. De støttede projekter skal bidrage til at løfte KulturKANtens målsætninger og have potentialet til at bidrage med ny viden om hvordan kunst og kultur kan indtænkes i sundhedsfremme og vice versa.

Signaturprojekterne tager i sin målsætning udgangspunkt i fire delmål, der danner grundlag for udvælgelsen af de støttede projekter.

 • Nordjyske borgere oplever forbedret trivsel, sundhed og livskvalitet
 • Kunst og kultur bruges i nye og eksperimenterende sundhedssammenhænge
 • De støttede projekter bidrager til at opbygge nye partnerskaber og netværk på kultur- og sundhedsområdet
 • De støttede projekter tilvejebringer ny viden om kultur- og sundhedsområdets potentiale

Sund med kultur- Vejledning til Signaturprojekter

Krav til projekterne

For at komme i betragtning til puljen, skal projektet leve op til nedenstående krav.

Økonomi

 • Der kan søges støttebeløb fra 400.000 kr. til 1.200.000 kr.
 • Der kræves en medfinansieringsgrad på minimum 30% af det samlede budget.
 • Medfinansiering kan ske i form af egne timer og/eller direkte finansieringsmidler.
 • Indgår lønudgifter i medfinansieringen beregnes disse udelukkende ved en standardsats på 350 kr. i timen. Dette dokumenteres ved timeregistrering.

Projektperiode

 • Projektet skal have en varighed af minimum 2 år.
 • Projektet skal afsluttes senest 01.06.2024

Hvad støttes ikke?

 • Projekter der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksomhed; herunder private arrangementer, anlæg eller udgivelser af f.eks. bøger og musik.
 • Projekter hvor samspillet mellem kultur og sundhed ikke er det bærende element.
 • Projekter af partipolitisk eller religiøs karakter.
 • Projekter der ikke udføres i Nordjylland.
 • Projekter hvor hovedparten af projektpartnerne ikke har adresse i Nordjylland.

Pitchsessioner for sparring

Inden I indsender ansøgningen, har I mulighed for at pitche jeres projektidé på et dialogmøde mellem den enkelte ansøger og puljens styregruppe. På den måde, har I mulighed for at få konkret feedback på den videre udvikling af jeres projekt og ansøgning. Dette skal også være med til at sikre, at projektet bidrager til KulturKANtens målsætninger. Det er ikke et krav, at ansøgere deltager i pitchsessionerne.

Det er nødvendigt, at ansøgere tilmelder sig på forhånd ved at indsende et kort resumé om projektet. Falder projektet tydeligt ved siden af puljens krav og formål, har administrationen mulighed for at afvise ansøgers deltagelse i en pitch med en skriftlig besvarelse. Ansøger kan dog stadig søge puljen.

Resuméet må max. fylde 1 side og sendes til administrationen via e-mail til sundmedkultur@rn.dk.
Denne mail skal også indeholde en bekræftelse på, at ansøger kan deltage i pitch på Regionshuset den 11. oktober eller den 12. oktober i tidsrummet 15.30-18.30. Administrationen bekræfter hurtigst muligt efter indsendelse dato og tidspunkt for pitchsessionen samt nærmere information om afviklingen af pitchsessionen.

Der er i udgangspunktet afsat ca. 35 minutter til hver pitchsession. Der forventes at ansøgere holder et oplæg om deres projekt ide på ca. 12 min., hvor der kan tages udgangspunkt i vejledende disposition. Herefter vil der være spørgsmål og feedback fra styregruppen og fra ansøger med henblik på at styrke den enkelte ansøgning.

Datoerne for pitchsessionerne findes under Vigtige datoer.

Download guide til pitchsessioner som pdf

Vigtige datoer

 • Hvis du vil deltage i Pitch session er fristen for indsendelse af resume søndag 3. oktober kl. 23.59
 • Du/I vil som ansøger få oplyst tidspunkt for din/jeres pitch den 5.oktober
 • Pitchsessioner: mandag den 11. oktober og tirsdag den 12. oktober i tidsrummet 15.30-18.30
 • Ansøgningsfrist: d. 1. november, kl. 23.59
 • Svar til ansøger: d. 15. december
 • Seneste dato for projektafslutning: d. 1.juni 2024

Kontaktpersoner

Alle skriftlige henvendelser vedr. ansøgninger til Sund med kultur – signaturprojekter sendes til sundmedkultur@rn.dk

Du kan også ringe til:
Chefkonsulent Claus Svenstrup, Region Nordjylland, tlf. 40 84 54 73