KulturKANten ønsker med Sund med Kultur og Puljen til mindre projekter, at fremme sundheden i Nordjylland gennem kunst og kultur. Puljen henvender sig særligt til selvstændige professionelle kunstnere og mindre kulturelle foreninger/aktører, som søger støtte til mindre kunst og kulturprojekter målrettet bedre sundhed og trivsel for børn og unge samt svage og udsatte borgergrupper.

 • Puljen er nu åben! Ansøgningsfrist 8. januar!

 • Søg via linket her   vær opmærksom på, at linket åbner på en anden side
 • Der gives støtte til projekter på op til 50.000 kr. med maksimal 6 måneders varighed.

Vejledning til puljen: Puljen-til-mindre-projekter 2023

 

 1. Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges midler til projekter, der gennem kunst og kultur bidrager til:

 1. At nordjyske borgere oplever forbedret trivsel, sundhed og livskvalitet.
 2. At kunst og kultur bruges i nye og eksperimenterende sundhedssammenhænge.
 3. At styrke kunstneres, foreningers og mindre kulturelle aktørers kompetencer til at indgå i sundhedsfremmende projekter.
 4. At opnå øget indsigt i kultur- og sundhedsområdets fælles potentiale

Med Puljen til mindre projekter vil KulturKANten støtte projekter, der gennem brug af kunst og kultur:

 • Forbedrer særligt børn og unges samt svage og udsatte borgergruppers sundhed.
 • Stimulerer eksperimentelle samarbejder med sundhedssektoren og andre sektorer, hvor man trækker på eksisterende erfaringer og udnytter de ressourcer, der findes i kulturregionen.

Puljen vil ligeledes støtte projekter, der bidrager til:

 • at samarbejdet med andre forvaltningsområder styrkes, 
 • at markedet for kunst og kultur bliver stærkere
 • at der sikres vidensopsamling på de projekter, der opnår støtte.

 2. Hvem kan søge?

Professionelt arbejdende kunstnere, kulturelle foreninger og mindre kulturaktører, som arbejder inden for de kunstneriske og æstetiske genrer, som f.eks. billedkunst, musik, scenekunst, poesi, litteratur, film og tværæstetiske kunstformer. I øvrigt gælder flg. krav:

 • Ansøger har adresse i Nordjylland 
 • Projektet udføres i Nordjylland
 • Ansøger har gyldigt CVR-nummer med tilknyttet NemKonto

Ansøger kan dokumentere at være enten:

 • Professionelt udøvende kunstner ved fremsendelse af CV, portofolie el.lign.
 • Kulturel forening eller mindre kulturaktør ved fremsendelse af foreningens vedtægter eller anden dokumentation

 3. Bevillingsramme, støttebeløb og projektperiode

 • Puljen til mindre projekter støtter mindre projekter med en projektperiode på maximalt 6 måneder
 • Der kan maksimalt søges om støtte på op til 50.000 kr.
 • Der er ikke krav om anden (egen)finansiering, men projektet må gerne medfinansieres fra andre kilder
 • Puljen har bevillingsramme på 400.000 kr. i 2021 (i udgangspunkt også 400.000 kr. i 2022 og 2023)

 4. Hvad støttes ikke?

Puljen støtter ikke følgende:

 • Projekter der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksomhed; herunder private arrangementer, anlæg  eller udgivelser af f.eks. bøger og musik
 • Projekter hvor samspillet mellem kultur og sundhed ikke er det bærende element
 • Projekter af politisk eller religiøs karakter

 5. Vurderingskriterier

Ansøgninger vurderes ud fra følgende:

 • Ansøgers valg af målgruppe samt indsigt i målgruppens udfordringer og behov
 • Ansøgers valg af metode og indsigt heri – herunder projektets realiserbarhed
 • Projektets bidrag til at skabe indsigt i, hvordan kunst og kultur kan bidrage til sundhedsfremme på nye og eksperimenterende måder
 • Projektets bidrag til kompetenceudvikling af kunstnere og foreninger/aktører indenfor kultur- og sundhedsområdet

Tildelingen af tilskud sker på grundlag af en konkret, individuel vurdering af projekterne. Fordelingen af støttemidlerne sker ved hver ansøgningsrunde ud fra en indbyrdes afvejning af de indkomne ansøgninger.
Ved tildeling af tilskud tilstræbes ligeledes en vis geografisk og tematisk spredning af de støttede projekter.
Man kan som ansøger derfor ikke gøre indsigelse ud fra en lighed med andre støttede projekter.

 6. Projektsparring

For at sikre, at indsendte projekter lever op til de stillede betingelser samt bidrager mest muligt til at realisere puljens målsætninger, anbefales det, at ansøger i god tid inden ansøgningsfristen, sparrer med puljens kontaktpersoner, med henblik på kvalificering af projektet i forhold til puljens formål.
Hvis der sker væsentlige ændringer i projektet efter bevilling, skal disse godkendes af den tilknyttede sagsbehandler. De nærmere vilkår herfor vil fremgå af bevillingsskrivelsen.

 7. Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Der ansøges gennem et online ansøgningsskema Der vil være mulighed for at vedhæfte supplerende dokumenter; herunder uddybende projektbeskrivelse, budget, CV, foreningsvedtægter eller andet.

Ansøgningsfristen er den 8. januar 2023.

Ansøgninger behandles hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb og ansøgere kan forvente svar senest 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Hvis projektet opnår bevilling fra puljen, modtager ansøger et skriftligt tilsagn. Når ansøger har bekræftet vilkårene i tilsagnet, udbetales støttebeløbet. Der tilknyttes en sagsbehandler til hvert støttet projekt, der får ansvar for at monitorere projektets fremdrift og godkende eventuelle ændringer undervejs i projektet.

 8. Krav til formidling og dokumentation

Som projektholder/tilskudsmodtager er man forpligtet til at lade det fremgå af trykt materiale, pressemeddelelser, hjemmesider med mere, at projektet har opnået støtte fra KulturKANten.
For at bidrage med ny inspiration og viden til kultur- og sundhedsområdet, er støttemodtager desuden forpligtet til:

 • At udarbejde en kort inspirationsvideo, som kan benyttes af KulturKANten til formidling af projektet og som inspiration til andre aktører. Hent vejledning her. (vejledning på vej!)
 • At stå til rådighed for KulturKANten ved dataindsamling, som f.eks. oplysninger om deltagere, aktiviteter, tidsforløb og samarbejdende aktører.
 • At bidrage til effektmåling ved medvirken til udsendelse af spørgeskema. Den endelige udformning af spørgeskemaet sker så vidt muligt i dialog med de støttede projekter, men vil i udgangspunktet omfatte spørgsmål om:
  Deltagernes alder, køn, geografi med mere.
  Deltagernes vurdering af projektets mål og aktiviteter.
  Deltagernes oplevelse af projektets forløb og effekt i fht deres forventning.
  Deltagernes samlede vurdering af projektet.

 9. Afrapportering, herunder regnskab og redegørelse

De nærmere vilkår for afrapportering vil fremgå af bevillingsskrivelsen, men ansøger forpligter sig til:

 1. At indsende regnskab og kort skriftlig redegørelse for projektforløbet på maksimalt 3 sider – senest 2 måneder efter projektets afslutning.
 2. At afrapporteringen opfylder de vejledende retningslinjer, som er beskrevet i bilag til bevillingsskrivelsen. Hvis ikke dette sker, kan KulturKANten kræve helt eller delvist tilbagebetaling.

 10. Kontaktpersoner

Alle skriftlige henvendelser vedr. ansøgninger til Sund med kultur – Puljen til mindre projekter sendes til sundmedkultur@rn.dk

Du kan også ringe til:
Chefkonsulent Claus Svenstrup, Region Nordjylland, tlf. 40 84 54 73

 

 

Få information og find inspiration fra onlinemøde 20. maj

20. maj 2021 afholdt vi sammen med Region Nordjylland et informationsmøde om puljen, med inspirationsoplæg fra Per Thorgaard, overlæge v. Aalborg Universitetshospital og Mikael Odder, projektleder for KulturVitaminer. Til sidst i mødet præsenteres de to puljer, og der er en spørgsmål og svar session.

Se videoen fra informationsmødet herunder.