Afrapportering

Sund med Kultur - Signaturprojekter

Her finder du formalia omkring afrapporteringen af dit signaturprojekt.

 

Da projekterne er meget individuelle, vil din afrapportering derfor også være det. Hvis du har spørgsmål, så ring endelig til koordinator Soffia Snorradottir på 2520 4174, så finder vi ud af det sammen.

Home Away from Home_foto og værk Rebekka Borum, Julie Peter

Formalia

Signaturprojekterne er meget individuelle med vidt forskellig fokus. Derfor skal der også være plads til tilpasning af afrapporteringerne.

 

For alle projekterne gælder det, at der skal

 • Afleveres afrapportering med indhold i henhold til punkt 1-6 som ses til højre.
 • I skal deltage i interviews i forbindelse med Kulturkantens egen opsamling (telefoninterviews der kommer til at foregå vinter 24)
 • Deltage i en film der samlet formidler indsatsen (vinter/forår 24). Hertil skal vi have mulighed for, at inddrage de film I selv bidrager med. Udvælgelse af klip kommer til at foregå i en dialog med jer.

 

 

Links

 

Afrapporteringsblanket

 

Vejledning til puljen

Forventninger til indhold i afrapporteringen

 

1 Afrapporteringsblanket

Hertil anvendes afrapporteringsblanketten

 

2 Projektbeskrivelse

En kort beskrivelse/indledning af projektet, dets kerne elementer, formål og delmål, samt målgrupper.

 

3 Projektlog - kort

Generel beskrivelse af, hvordan projektet er udført, hvordan det er gået, hvilke forhindringer I er stødt på undervejs mv. Log'en skal ses som et bilag til afrapporteringen.

 

4 Projektets effekt - den nye viden

Der er særligt lagt vægt på, at projekterne skal bidrage med ny viden omkring kunst og kultur som sundhedsfremme. Vi anbefaler at I orienterer jer i vejledningen til puljen. Dette kan opfattes som den egentlige projektrapport. 

Formatet på afleveringen er op til jer, og der må gerne indgå flere elementer. Vi forventer fx

 • Forskningsrapport og eller præsenterede resultater
 • Metodekatalog
 • Film der fortæller om projektet og dets oplevede effekt
 • Formidlende podcasts
 • Artikler

 

5 Projekt konklusion

En kort (max én side) konklusion på projektets formål.

 

6 Regnskab

Find formalia på aflevering af regnskab, regnskabsinstruks mv. nederst på siden.

Indsend hele molevitten til:

kulturkanten@aalborg.dk

Hanstholm fyr_foto Mette Johnson

Regnskab

 • Når du har modtaget et projekttilskud fra Kulturkanten på op til 100.000 kr., skal du ikke aflægge regnskab, men erklære ved tro og love, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet.

   

  Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilliget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens §163.

   

  Hent Tro- og loveerklæring her

 • Hvis dit projekt har fået en bevilling på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr., skal projektets regnskab gennemgås og underskrives af en regnskabskyndig person eller revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter §§ 5-9 i Kulturkantens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser.


  Find vejledning for regnskabskyndiges gennemgang af regnskaber her.

   

  Det er en fordel, at regnskabet er direkte sammenligneligt med budgettet i ansøgningen. Anvend derfor regnskabsskabelonen som bygger på Kulturkantens budgetskabelon.

   

  Hent regnskabsskabelonen her

 • Hvis dit projekt har fået en bevilling på mere end 500.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren skal revidere regnskabet efter Kulturkantens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser.


  Find Kulturkantens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser her.

 • Du skal være opmærksom på, at uanset størrelsen på din støtte, udtager Kulturkanten projekter til stikprøver. Hvis du udtages, får du besked om dette inden for tre uger, efter vi har modtaget din afrapportering. Vi vil vejlede dig i, hvordan regnskabet skal se ud, hvis det bliver relevant.

 • I nogle puljer er der krav om medfinansiering, som varierer. Derfor beder vi dig angive, hvor stor en del af støtten du har anvendt, og hvor meget støtten procentvis udgør.

   

  Hvis du ikke har anvendt hele støtten, eller hvis Kulturkantens støtte udgør mere end 80 % af det samlede projekt, regulerer vi støtten og beder om at få eventuelle overskydende midler tilbagebetalt.